Home >> Articles >> Article
  Login | Signup  

Articles from the members

Category
  General Knowledge   தமிழ் மொழி   Career Counselling
  Technology   Power of Creator   Religious
  Moral Story   Medical   Kids
  Sports   Quran & Science   Politics
  Poetry   Funny / Jokes   Video
  Golden Old Days - ம‌ல‌ரும் நினைவுக‌ள்   Others   சுய தொழில்கள்
  Stars of Eruvadi
 
Role of Muslims in India's Struggle for Independence
Posted By:peer On 9/30/2012

cialis 20mg vs 10mg

cialis 20mg cena click here

Retrieving the Forgotten History :

-Syed Naseer Ahamed

The Role of Muslims in India's struggle for independence is glorious episode in the history of India. It represents the valor, sacrifice and patriotism of Indians. The movement lasted for about a century. In this historic struggle Muslims did play a definite role, shared the responsibility of liberating India from the yokes of British imperialism with Hindu brethren, underwent untold sufferings, made great sacrifices and thus served the country commendably

The Forgotten history of the sacrifice of Muslims

The divide and rule policy adopted by the British to consolidate and perpetuate their power in India, the circumstances that led to the partition of British India and the gruesome communal riots that erupted eventually broke the unity of Indian people, who otherwise fought united against the British. The wars with Pakistan, and communal disturbances did bring in mental barriers between Hindus and Muslims. The communal fanatics from both sides and particularly the Hinduthva forces readily used this perturbing situation successfully to further widen the gulf.

History written with certain prejudices and improper perspectives and particularly the ` nationalistic ` way of history writing contributed towards the development of communal mindset. Literature produced with a communal bias played a destructive role in devastating a secular framework of thought. Popular perceptions are also carved with a parochial view. All these blamed Muslims and unfortunately the Muslims inevitably become a ` perceived enemy '. This resulted in consciously marginalizing the sacrifices of Muslims. It'll not be an overstatement to say that ` the politics of remembrance and (deliberate) forgetfulness' played havoc with the voluminous contribution that Muslims made. Hence we find only passing references being made that too only about selected ` nationalist ` personalities like Moulana Azad.

As rightly said by Prof. Shan Muhammad of Alighar Muslim University in his Muslims and India's Freedom Movement, ` the result of all this has been the campaign of hatred and the press propaganda against the Muslims. After the attainment of Independence it was hoped that our intellectuals would say good-bye to the British historiography of infusing communal politics and sowing the seeds of dissension between the two communities in India and usher in the golden age of freedom. But it was hope, contrary to the expectations; the role of Indian Muslims in the national movement has not been given adequate coverage in the press or books. It has either been side tracked or referred to here and there by scholars. Instead of factual and secular historiography it has been communalized. The contribution of Muslim revolutionaries, poets and pose writers is not known today'. The ultimate result is the creation of a wide gap, a gap ever widening between Muslims and Hindus in India.

Nawab Sirajuddaula, First Native Ruler who realized the menace latent in British expansion and tried to check it

Nawab SirajuddaulaSirajiddaula, Nawab of Bengal was the first native ruler who relised the menace latent in British expansion and tried to check it in its inception. The additional fortification of Calcutta by the British `Provoked the Nawab's wrath '. He marched to Calcutta and captured Fort William on 20, 1756. Due to the great betrayal by his unfaithful General Mir Jafar and a group of wealthy Businessmen and rich financers group under the leader ship of Big Banker Jagth Sethi, got defeat in the battle of Plassey. However Sirajuddaula stood in the annuals of history as a first ruled who challenged the expansionist trends of British and tried to avert the danger to Mother Land. After the battle of plassey, Nawab Mir Qasim fought against the British heroically and got defeat in 1764 at Buxar. The successes in these battles lead the British to capture the states of Bengal, Bihar and Orissa.

 

Muslim fakirs unfurled the first flag of revolt.

Muslim Fakirs of Bengal unfurled the first flag of revolt, roughly 100 years before the First War of India's Independence. The British who were getting some hold over the affairs of native rulers were conspiring to loot the wealth of the natives, and trying to get control all over Bengal with the active help of native rulers. At about 1763 for the first time Muslim fakirs revolted against the English East India Company under the able leadership of Majnu Sha Fakir. sanyasi leaders like Bhawani Pathak supported Fakir's revolt against the company and its stooges. The first and foremost combined revolt of Fakirs and Hindu Sanyasis against the British was called Fakir-Sanyasi Revolt. After the death of Majnu sha Fakir leaders like Musa Sha, Chirag Ali, Nurul Muhammad etc. led these struggles until 1800. Later on in 1820, inspired by the philosophy of Haji Syed Ahamed Barelvi, Muslims revolted against the British. Gradually it became a militant revolt under the leadership of Titu Mir. The followers of Ahmed Barelvi were called Wahabis, and they continued their heroic fight against the British until 1870. This struggle remained in the annals of the history of India as Wahabi Movement. Abdul Aziz, Mahammed Mahashin, Inayat Ali, Vilayat Ali, Peer Ali etc. played leading role in this glorious movement. The prince of Nizam estate, Mubarijddaulah, the brother of the nawab also joined hands with Wahibis in Decaan. Inspite of several conspiracy cases, trails, severe punishments, the Wahabis continued their struggle. On the other hand, the father of Farajia struggle, Haji Shariyathulla took to arms against the British. This struggle has come to be known as Farajia Struggle. It became very famous during 1830 to 1900. Dudu Miya, an able son of Shariyathulla, led the struggle successfully for several years. The Farajia heroes Noya Miya, Amir Miya continued struggle for a period of 50 years.

Though at the early stages all these struggles were intended to bring about religious reforms, they gradually changed their direction against the British. They took arms against the British and their stooges like Zamindars, Police officers and Mahajans (Money Lenders), who joined hands with foreign rulers in exploiting and oppressing Indian masses, peasants, artisans and the rural poor. Thus Fakirs, Farajis, Wahabis became the forerunners of people's struggles against the British for India's independence. And daring and dashing characters of these struggles left behind an inspiring legacy of a heroic and sustained struggle against the British and also became a model for the formation of a well knit all-India political organization

The Tiger of Mysore TEEPU SULTHAN

Hyder Ali

Teepu Sulthan

 

 

 

 

 

 

 

 Teepu Sulthan was the first Indian ruler, who cautioned the native rulers about the imperialistic designs of the British. He, a prince with foresight enthused the native rulers to give up their destructive infighting to defend their country from the onslaught of British colonialism. He continued the struggle initiated by his father Hyder Ali against the foreign rulers. He addressed letters to native rulers explaining the true colours of colonial rulers and their well laid out plans to devour the country. If the native rulers had lent full support to Teepu Sulthan, we would not have remained as rulers here, was the statement of a British General Wellsly, after the martyrdom of Teepu in the battlefield of the fourth Mysore war. This shows the importance of Teepu's resistance and foresight. Fighting on two fronts, one the native rulers and the other the colonial power, he died on the battlefield on May 4th 1799. The people of Mysore acclaimed him as the tiger of Mysore. It was only after the death of Teepu, that the British military officer General Harris could declare that, from today India is ours. This shows how Teepu had proved to be a great obstacle in the way of the British. There was no other hero for half a century, who firmly challenged the British after the martyrdom of Teepu sulthan.

The first war of Independence

After Teepu, Muslims laid down their lives in the struggle started in 1857, famous as the First War of India's Independence under the leadership of the Mughal emperor Bahadur Sha Jaffar. In this struggle the courageous role played by Begum Hazarat Mahal of Oudh is laudable. She fought the foreign rulers, challenged them and offered stiff resistance for a period of 14 months, declaring her child as ruler of the Oudh. She inspired the native rulers and ruled her state in the time of crisis. It is remarkable to notice thast I n those days the so-called developed countries like England did not have women in military. But here in India, we find women in patriotic military force with proper training, under the leadership of Begum Azizun, a woman of just 25 years old. She fought on the side of Nana Saheb. Azizun sacrificed her life for the sake of motherland. She preferred death to surrendering to the enemy. There were other courageous women like Habeeba Begum and a women donned in green dress, who fought violently for the motherland and courted the gallows without any fear. Begum Rahima bravely fought the enemy forces. Asgari Begum was barbarically burnt alive for not disclosing the secrets of revolutionaries. Moulvi Ahamadulla Sha Fyzabadi marched forward victoriously and inflicted such heavy losses on the British that they announced a reward of Rs. 50,000-00 for his head. The Raja of Powain betrayed and he was shot him to death, and his head was cut off and sent to the British lords, to get the reward. Only after seeing the head of Ahamadull Sha, the British officers with a sigh of relief declared that the most formidable enemy of the British in northern India was dead. Azimulla Khan, brain behind the revolt, who was the vakeel of Nana Saheb of Kanpur, wrote several letters to the native rulers and public infusing in them patriotic zeal..

Thus there is a long list of Muslim patriots who bravely fought the British.The list, among the others, includes Moulana Liyakhat Ali Khan, Hikmatulla Khan, Kahn Bahddur Khan, who became a symbol of Hindu- Muslim unity. Mahammad Bhakth Khan, the military general of the first war of India's independence, Bakshi Ali, who inspired Jhansi ki Rani to revolt, Shehajada Feroz Sha several others.

Several fatwas were issued by the ulema to wage a war against the British, which stirred the whole community to fulfill the obligations enjoined on it. Moulvi Fazle Haq and Moulana Sarfrz Ali who wielded enormous influence upon the people closely aligned themselves with the revolt. Haji Imadadullah gave stiff resistance fight to the British while commanding the Mujahids in the plains of Shamili. In UP, Moulana Qasim Nanutvi and Moulana Rasheed Ahamed Gangohi led the rebellious forces during the uprisings. Thus Ulema, along with others, made it obligatory upon the Muslims to wage a holy war against the British.

In Southern India several patriots unfurled the flag of revolt at the cost of their lives. A rebel by name cannon blew up Subedar Ahmed and several of his men were shot dead in Vishakapatnam. Pathan Turrebaz Khan, Moulvi Allauddin etc. attacked the British residency at Hyderabad. Turrebaz Khan was hanged publicly and Allauddin was sent to Andaman. The list containing the names of such legendary heroes is very long.

Editors who laid down their lives

Muhammed Bakhar, native of Delhi, editor of DELHI AKHBAR, was one among the several other editors, whom the British treated as their archenemy. General Hudson, who was notorious for his cruelty, arrested him and kept in custody for a week and shot him dead for writing essays against the British and inspiring the fellow Indians to revolt against the foreign ruler in 1857. After him, Shoyabulla Khan, editor of a Urdu magazine IMROJ, published from Hyderabad (present capital of Andhra Pradesh state) was killed by the Rajakars. Shoyab, an apostle of Hindu-Muslim unity, mounted scathing criticism on the policy of the Nizam, and the cruelty of the Rajakars. Enraged by the kind of intellectual crusade that Shoyabulla carried on, the Rajakaras butchered him brutally in 1948 when he was on his way to his home from his office. Except these two, we will not find any other editor, who laid his lives for the sake of his commitment and the cause of the Country.

Muslims were made prime targets of British tyranny

Unfortunately, the dream of the rebels did not come true and the first was of Independence ended in a failure. After the recapture of Delhi in September 1857, the British unleashed a reign of terror. But in inflicting punishments they discriminated between the members of one community and to other. Some of the British officers viewed the 1857 revolt as an Islamic Revolt.

Henry Mead was of the view that, this rebellion, in its present phase, cannot be called a sepoy Mutiny. It did begin with the sepoys, but soon its true nature was reveled, it was an Islamic revolt.' Another narrator of the ` dreadful drama ' opined, An English officer had made it a principle to treat every Muslim as a rebel. He would enquire from everyone he saw if he was a Hindu or a Muslim, and would shoot him dead right there if he turned out to be a Muslim. Henry Harrington Thomas of the Bengal Civil Service wrote a pamphlet in 1858 titled Rebellion in India and our future policy. In that he observed, I have stated that the Hindus were not the contrivers or the primary movers of the 1857 rebellion, and I now shall attempt to show that it was the result of a Mohammad conspiracy...left to their resources, the Hindus never would or could have encompassed such an undertaking....'

This attitude towards the Muslims continued to be the cornerstone of British Policy in Indian for a quite long time. The Muslims were debarred from lucrative government jobs and were ejected from all other gainful occupations; their trade was ruined and endowments, from which their schools were maintained, were confiscated. It was sometimes openly stated in official notifications for government vacancies that only Hindus would be considered for appointment. Thus Sir William Hunter has reproduced extracts from papers, which stated that the appointments would be given to none but Hindus. Continuing his comments on the situation Hunter said: ` the Muslims have now sunk so low that even when qualified for Government employment, they are studiously kept out of it by government notifications. Nobody takes any notice of their helpless conditions, and the higher authorities do not deign even to acknowledge their existence'.

After Delhi had been subdued and the British control was firmly established over it, there began the public executions. Scaffolds were built on the thoroughfares and Englishmen treated such places as centers of entertainment. They would collect there in groups to `enjoy ` the executions. Several localities of Muslims were totally wiped out. Historians recorded that Muslims were made special targets of tyrannical acts. With a view that the Muslims initiated the rebellion, British turned totally hostile towards the whole community and directed their wrath against the Muslims. According to history, 27,000 Muslim patriots were executed, to speak nothing of those killed in the general massacre. Number of sepoys, citizens were killed, burned, hanged, and blown up by the cannons. Near about 30 thousand Muslims of both sexes were exiled. One British officer Lord Robert in a letter to his mother wrote, these rascally Musalmans that, with God's help, English will still be the masters of India.

Conspiracy to devide Indians on the basis of religion

The British rulers were afraid of the unity exhibited by Indians against them and felt that it would be a danger for them in future. Hence, they decided to break this unity in the name of religion, to ensure their continuity as the rulers of the country. For this purpose British historians and civil officers of British Govt. like Elliot, Dawson, Malcolm, Briggs, Elephinstone were engaged and they were directed to write the history books that could set the mind of the people infavour of British, and that their rule was far better than that of the ` tyrannical Muslims rule '. They were specifically ordered to write about the history of Muslim rule in India as an age of Muslim tyranny over the Hindus. They depicted ` Muslim rule ` as a very cruel one towards the Hindus and they described the British rule that descended from haven as God's gift, to liberate the latter from the oppressive Muslim Rule. At the same time, officers like William Hunter wrote a book INDIAN MUSLIMS, in which, Muslims were categorized as a separate nationality, and explained at length the measures to be taken for their development. These books played divisive role and succeeded in creating misunderstandings and spreading false notions about the Muslims and Muslim rulers.

The Prominet role in Indian national congress

After the First War of Independence in 1857, the Indian National Congress, founded in 1885, led the National Movement. In this historical movement, from the beginning to the end, Muslims played their due role in each and every agitation. Badruddin Tayabji and Rahamtulla Sayani served as the presidents of the Indian National Congress. Moulana Shibli Nomani stood firmly with the Congress in spite of the criticism of Sir Syed Ahamed Khan. Affluent Muslims like Mir Humayun Kabir donated Five thousand rupees and leaders like Ali Bhimji toured across the country to strengthen the INC. Later eminent leaders like Dr.Ansari and Moulana Abdul Kalam Azad became the presidents of the Indian National Congress and various personalities like Moulana Mohammed Ali, Syed Mohammed, Justice Badruddin Taybji, Hakim Azmal Khan, and Syed Hasan Imam ect. Chaired the All India National Congress sessions held at various placers. Moulana Abul Kalam Azad became the president of INC twice, first in 1923 when he was 35 years old and again in 1940.

The Multifarious role played by the Ulema

In spite of the divide and rule policy pursued by the British, the religious leaders of Muslims i.e. the Ulemas declared total support to the national movement. We have already seen how several religious leaders took part in the First War of Independence. The Ulemas of Punjab issued a fatwa in 1888 which made it incumbent on the Muslims to join the Congress and declared it haram ( unlawful) to join hands with Sir Syed Ahamed Khan and others, who were discouraging Muslims from joining the Indian National Congress. Ulemas, who took up sword and spear in the First War of India's Independence against British, replaced them with pen and the tongue. Ulemas of Darul Uloom at Deoband, Shamli, and Fhirangi Mahal continued the struggle against Brithish. The Moulanas of these institutions issued Fatwas stating that it was the duty of all Muslims to participate in the national movement. To this effect an anthology of hundreds of fatwas was released as a book with the title NASRATUL ABRAR. Great Islamic theologians like Moulana Mahammad Hasan, Moulana Mahammad Hasan Madani, Moulana Obedulla Sindhi, Moulana Saifulla, Moulana Mahammad Shiroji and many others waged war and lived in exile for a number of years. Ulemas like Moulana Syed Mahammad declared openly that fighting for India's independence is as important and pious as performing Namaj everyday. Thus different organizations and institutions related to Ulemas lent there fullest support and participated in the National Movement and guided the people to march against the British.

In 1905 Lord Curjon conspired to break the Hindu-Muslim amity and win over the Muslims to the side of the British by dividing Bengal. But the people offered stiff resistance to the partition of Bengal. Muslim leaders like Barrister Abdul Rasheed, Liyakhat Hussain, Abdul Hakim Gajnavi, Yussuf Khan; Bahadur Mahammad etc. were in the forefront of the movement and suffered much. They popularized Swadeshi among the Muslims of Bengal and established educational institutions to impart national education to the students. The slogan that came in to effect at that time, Vandematharam inspired one and all. Finally, in 1911, the government withdrew its proposal of dividing Bengal.

The British left no stone unturned to keep the Muslims away from the agitational politics of the Indian National Congress. They took several steps to woo Muslims to their own interests. Due to these tactics of the British the All India Muslim League came into existence in 1906, which not unexpectedly was blessed by the Viceroy. The League, which adopted a hostile attitude towards the Indian National Congress, could not continue it for long. ML came closer to the INC and cooperated in all its ventures to keep the nation united and launch the movement for Swaraj. Ultimately this attitude culminated into the signing of the Lucknow Pact in 1916.

The sparks of Agni Yug

The Swadesi and the Vande-matharam movements inspired many within the country and abroad to organize revolutionary groups and to take part in the national movement. In this period which is characterized as the Agni Yug ( era of fire ), Dr. Barkatulla Bhopali, Dr. Massur, Abdul Wahab worked as members of the Gadar party. The first Indian Government in exile was formed in 1916 with Kabul as the headquarters. Dr. Barkatulla was the Prime Minister and Moulana Obedulla Sindhi was the Deputy Prime Minister. A federal constitution was prepared by Moulana Sindhi, which was acclaimed by one and all as the best one to India with different religions customs and traditions.

Muslim women continued the tradition of the women of the First War of India's Independence. While the police was searching for the legendary revolutionary Khudiram Bose, who killed the wife of a British officer, the sister of revolutionary leader Moulvi Abdul Wahid gave shelter to him and afterwards became so popular as Khudiram ki didi in the history of freedom movement.

Moulana Madammadul Hasan of Deoband sent a letter to Indian soldiers requesting them to revolt against the British. This letter was written on a silk cloth in code language. Hence this was known as The Conspiracy of Silk Letters. Shaik Abdul Rahman of Hyerabad joined hands with the revolutionaries. Rasallulla Khan, Imtiyaz Ali, Ruknuddin got capital punishment for participating in Singapore revolt of March 1915. They refused the proposal of repentance and took the gallows. The Indian soldiers of Mandalay Conspiracy Case, Musthafa Hussain, and Ali Ahmed were executed. In this Era of Fire several patriots became martyrs. Not only young men, but also young women like Razia Khatoon, joined and worked with the spirit of sacrifice in several revolutionary associations like Juganthar, Anuseelana Samithi, Gadar Party, Hindusthan Republican Association, Athmonnathi Dalam etc.

ENTRY OF MOULANA ABUL KALAM AZAD

Moulana Abdul Kalam Azad leaned towards the revolutionary movement in the early phase of his political life. He founded a revolutionary organization called DARUL IRSHAD. He made the members of this society to take an oath on the Koran to sacrifice their lives for the sake of motherland. This oath taking ceremony was organized in the Burial ground of Khiddipur. As Moulana was a Muslim, in the beginning Bengal revolutionaries suspected him; but afterwards followed him in extending the revolutionary activities to other areas. He started Al- Hilal a Urdu weekly, with an object of spreading the revolutionary ideology. Moulana Azad, Jalalluddin Ahmed, the follower of Moulana Azad successfully organized revolutionary activities in Bengal. Afterwards due to the influence of Mahatma Gandhi, Moulana Azad became a non-violent freedom fighter and played prominent role in the National Movement.

In those days, several Urdu magazines were published which were supporting the National Movement. To name only a few, Mahamad Ali published COMRADE and HUMDARD; Jaffar Ali Khan published ZAMINDAR; Wahiddin Saleem's THE MUSLIM GAZETTE etc. The editors and publishers of these magazines were frequently harassed and imprisoned by the British Govt. The Editors and the management were very often fined and magazines were put in the block list, and properties of magazines were ceased and were never returned.

Bataq Miya Ansari, who saved the life of Gandhi

It was Peer Mahammad Munis, a teacher by profession, who first made public the atrocities committed by the British planters of Neel Plantation on the peasants at Champaran in Bihar. In 1916 at the Indian National Congress meeting he met Gandhiji and explained the sufferings of the peasants. By then Shaik Mahammad Gulab was leading a peasant movement by consolidating them against the planters. Gandhiji went to Chaparan to solve the problems of the peasants. The planters conspired to kill Gandhiji, who supported the peasants. They forced Bhataq Miya Ansari of Mothihari village to put an end to Gandhiji's life by administering poison in his food. The planters threatened him that his whole family would be destroyed if he did not accept to do so. Due to the fear of harassment by the officers the small employee of the British Govt. Ansari agreed to do so. But at the right time he disobeyed the planters and told Gandhiji that poison was mixed in the soup and thus he saved him from death. At that time Dr. Rajendra Prasad also accompanied Gandhiji and he was the witness of the incident.

In 1950 Rajendra Prasad visited Mothihari village as the President of India. Then he met Ansari, who was in utter poverty. He had lost his employment and property, as he did not follow the instructions of the planters. Dr. Rajendra Prasad remembered how Ansari had saved Gandhiji in 1917. He sanctioned 50 acres of land to Ansari. It is saddening to learn that government officials allotted the land to Bataq Miya Ansari only after his death i.e. in 1957.

JALIAN WALA BAGH MASSACRE

With the passing of the Rowlett Act in 1918, the govt. unleashed oppressive measures. Gandhiji gave a call not to violate the Govt. Acts. On a mass scale the people took oaths. The first signatories on this oath happened to be Abbas Tayabji, Hakim Azmal Khan, Umar Sobhani, Dr. M.A. Ansari, Moulana Abdul Bari, Moulana Hasrat Mohani, Yakubkhan etc. All of them contributed significantly to national movement. Dr. Ansari and Dr. Abdul Rahaman, became the president and secretary respectively of the Satygraha meeting against the Rowlett Act. On this occasion there was a grand Hindu-Muslim unity. At the Jama Masjid in Delhi, the Arya Samaj leader Swami Sraddhanand, and in Bombay Masjid Mahatma Gandhi and Sarojini Naidu addressed the meetings organized on March 30, 1919. There was mutual respect to the religious sentiments and they rose above the traditional norms. The anti Rowlatt Sathyagraha created history in Amrithsar where the Govt. ruthlessly oppressed anti Rowlett agitation leaders. Dr. Saifuddin Kitchlu and Dr. Sathypal were sent on exile as they organized a protest rally and meeting. To protest the inhuman acts of the British officers a meeting was organized in Jalian Wala Bagh. General Dyer opened indiscriminate fire and relentlessly killed 378 persons. Among the dead 55 were Muslims, and it is noteworthy that a 55 years old woman Umaar Beebi, resident of Amrithsar, was one among them.

Khilafath-Non cooperation movement :

symbol of Hindu-Muslim unity

Khilafath and Non-cooperation movements are to be written in golden letters in the History of Indian National Movement. There was widespread fury among the Muslims as the British rulers repealed the Khalifath institution to which much reverence was paid by the Muslims in the world. Moulana Abdul Baari of Ferangi Mahaal, Lucknow, started All India Khilafat Conference against the British Govt., after gathering Fatwas from different Ulemas. Moulana Abdul Kalam Azad, Hakem Azmal khan, Moulana Hasarath Mohani led this committee. Gandhiji thought this as a good opportunity to unite the Hindus and the Muslims and hence he supported the Khilafath struggle and gave a call for non-cooperation movement. People responded to this call and moved together by forgetting caste, creed, religion and region. Ulemas and other leaders advised the people not to hurt the sentiments of the people of other faiths. In this context, Moulana Azad declared, it is the injunction of Islam that the Muslims should protect their country from invaders, irrespective of whether the invaders are Muslims or even the army of the Caliph himself. At the same time, Moulana Mazrul Haq declared that for KHURBANI (animal sacrifice) cows were not necessary, on the eve of BAKRID festival. Honouring the call of the leaders students left their educational institutions, employees left their jobs, and people renounced their honours and awards conferred by British Govt. As a part of non- cooperation movement separate National Muslim Institution JAMIA- MILIA- ISLAMIA came into existence in October 1920 for those students who left the Institutions like M.A.O College of Alighar and other educational institutions run by or with the help of the Govt. Shaikul Hind Moulana Muhammadul Hasan inaugurated the Jamia Milia Islamia. Ulemas declared that, it was against the religion for Muslims to serve under the British govt.

In Khilafath and Non-Cooperation movements Ali Brothers (Shoukat Ali and Mahammad Ali), Moulana Abdul Kalam Azad, Dr. Ansari, Dr. Zakir Hussain, Rafi Ahmed Kidwai, Hakim Azmal Khan, Mazharulal Haq, Prof. Muzeeb, Abdul Rahim, Mahammad Musa, Abdul Haji, Akbar Ali Khan, Meer Muhammad Hussain, Abdul Subhan, Moulana Athavulla Sha Bukhari, Haji Imdadulla, Gulam Mohiddin Sahib of Vijayawada, Badrul Hasan, Akbar Ali Khan, Makbul Ali of Hyderabad played a ledingt role. Along with men, Muslim women also played an equal role sacrificing their might for the sake of motherland. Abadi Begum Bano, mother of Ali Brothers declared that, In my country even dogs and cats should not be imprisoned by the British. Muslim Women leaders like Begum Nishatunnisa Mohani, Amjadi Begum, Begum Amina Tayabji, Shafatunnisa Begum, Fathima Ismail, Bibi Amuthusslaam etc participated in the Khilafat and Non-cooperation movements. Among these some inspired their husbands and some others assumed the responsibilities of the arrested husbands. Some by their writings and some by their public speeches played significant role. Some used their property to support the families of activists. Referring to Begum Sahmsunnisa Ansari for her commitment, selfless service and hospitality, Gandhiji declared, I bow my head before her.

The Fire Brand poet and staunch nationalist, Moulana Hasarath Mohani moved his historic resolution which aimed at changing the Congress creed as attainment of Swaraj or Complete Independence, free from all foreign control, by the people of India by all legitimate and peaceful means. It was in 1921 at the Ahamedabad Congress session. All in the session including Subhash Chandra Bose were moved by the forceful speech of Moulana Mohani and supported his proposal. As Mahatma Gandhi rejected the proposal it was dropped. Begum Nishathunnisa, wife of Hasarath Mohani, criticized the act of Mathama. The argument placed by her in her criticism attracted Gandhiji. Even though she was highly critical of Gandhi, the latter appreciated her commitment for the cause of the country. Later on in 1927 at the Madras session held under the presidentship of Dr. M.A Ansari, the proposal of Moulana Hasrath Mohani was accepted.

In 1927 at the Madras Indian National Congress conference, it was decided to boycott the Simon Commission. As per the instruction of the INC, in Bombay a young man by name Yusuf Meharali led the procession. It was a very big demonstration that attracted the whole of India and Yusuf became a symbol of inspiration to the youth. Accordingly he organized several Militant Youth Leagues to help the INC. He gave an advice to people on this occasion reviling the British that, the British rulers are like dogs. If you kick them, they will lick you, but if you lick them, they will kick you.

The outbreak of Malabar Moplahs

Moplahs Freedom FighterThe Malabar Moplahs had a very long history of fighting against the zamindars, who acted as the agents of the Britishs. Right from 1800 onwards they fought against them with arms, and such Moplahs played a special role in the Khilafat and Non-cooperation movements under the leadership of Moulvi Ali Mussaliyar. Away from their militancy, Moplahs were non-violent in this movement. But they were incited and consequently they revolted and took to arms against the British. British officers along with their police ran away from Mophal dominated area. Moplahs organized their own style of people's rule and thus created a new history. Later the British military took vengeance and hundreds of Moplahs were killed. A train tragedy famous as the ` Bellary Train Tragedy ` took place in Malabar. The British military sent 127 activists from Thirur to Bellary jail. They were packed in a small wagon, which is insufficient to accommodate all the 127 Moplahs. It caused intolerable suffocation resulting in the death of more than 70 Moplahs by the time the train reached Coimabtore.

In this struggle 252 Moplahs were shot dead by British military, and another 500 were sentenced to life imprisonment. Along with Moulvi Kunyi Khadar, Moulvi Ali Mussaliyar, several of them were executed. Moplahs leaders like Mahammad Abdul Rahman Saheb, Moulvi Khadar Mohiddin, Mohiddin Koya etc. played an admirably prominent role in this movement.

When the Khilafat and the Non-cooperation movements were at their zenith , the violence that erupted at Chowri Chowra made Mahatma Gandhi suspend the movement infavour of constructive programmes. The abrupt decision of Gandhi was criticized by youth and some of the elder leaders of Indian National Congress also resented such move. Young men thought that there was no other way except armed struggle to drive the British out of India. The decision of Gandhiji, which caused much dissatisfaction, protest and anger, paved way for the second phase of revolutionary.

Kakori hero Ashfhaqulla Khan

Ashfhaqulla KhanThe youth like Ashfhakhulla Khan, who believed that there was no other way except taking up armed struggle to achieve independence, became the members of the Hindustan Republican Army. In the Kakori Train Robbery, planned by the HRA, he played a significant role. One year after the heroic act the British police arrested him. It was hinted that simple confession involving his comrades would secure his release. But Asfhaqullah scornfully rejected the proposal. Later on he was hanged in the year 1927. One day before his execution, surrounded by the lamenting relatives, he said if I am not allowed to observe the last ceremony of the noblest ordeal with all dignity and steadiness, then the sanctity of the occasion will be tarnished. Today I feel myself worthy of honour with the hope that a sacred and great responsibility for the liberation of motherland has been entrusted to me. You should feel happy and proud that one of yours is fortunate enough to offer his life. You must remember that Hindu community has dedicated geart souls like Khudiram and Kanailal. To me this is a good fortune that belonging to the Muslim community, I have acquired the privilege of following the footsteps of those great martyrs.

His was only 27 years old at the time of execution. He wrote an appealing letter addressing the people of India. It read : Irrespective of your religion, tradition cooperate with each other in the service of country. Don't quarrel among yourselves. Though the ways are different our aim is one. When it is so, why should we waste our energy in fighting? Rise against the British unitedly and make the country free. From the execution platform he declared his wish as, Hamara wathan rahe sadaa khayam aur aabad, Hamara kya, ham rahe, Na rahe, and laid down his life to liberate motherland from the yoke of British. As he was very fond of his native place, he asked his people to place some earth of his village in his Coffin. The couplet in this regard goes like this: Kuch arju nahihai, arjutho yah hia rakhdo koyi jazarsi khane wathn kafan me.

In the second phase of the Agni Yug Moulvi Gayajuddin, Naseeruddin Ahmed, Abdul khader of the Juganthar party, Altaf Ali, Mahammad Ismail, Jahiruddin etc. of the Anuseelan party and so many other revolutionaries fought bravely against the British. Fazululla Khan a Deputy Magistrate in the British Govt. assigned 60 acres of land to Alluri Sitharama Raju, who led the famous Rampa rebellion in Andhra Pradesh. Mr Fazululla supported Alluri's anti-British activities and the Rampa rebellion. Unfortunately he died due to the severe illness at an early age; otherwise he would have take part in Rampa movement as a comrade of Alluri Seetharama Raju.

The suspension of Non-Cooperation movement created vacuum in the political arena. To assess the situation the INC formed a Civil Disobedience Enquiry Committe in June 1922, which was headed by Hakim Aajmal Khan. At this juncture the question of whether to contest or not to contest in the elections (Under the 1919 Act) divided the INC into two camps. Those who wish to contest were called ` Pro- changers `, and those opposed were called ` No Changers '. Hakim Azmal Khan was with the pro-changers, and Dr. M A Ansari was with the no-Changers. Later on Hakim Azmal Khan became one of the founders of the Swaraj Party headed by Mothi Lal Nehru. Due to the efforts of Moulan Abul Kalam Azad, a compromise was arrived in Delhi in a special session of INC the held under Moulana's presidentship in the year 1923

Inspired by Bolshevik revolution

Youth inspired by the success of the Russian Bolshevik revolution went to Russia to examine the socialist experiment. Some of them started educating the masses in this direction. In this context we cannot but remember Amir Hyder khan, who introduced communism and organized the communist party in South India. Showkath Usmani, Dr.Jainullabuddin and his wife, Hajara Begum, Mujafar Ahmed, popularly known as Kaka Babu, Dr. Mahammad Jaffar, Shamshul Huda, Dr. Ashroff, famous poets like Sardar Ali Zafri, Sajjad Jaheer, Quaji Nazrul Islam, and Makdum Mohiuddin of Hyderabad, Moulana Hasrath Mohani etc. were inspired by Bolshevik revolution The British Govt. foisted several conspiracy cases like Peshawar conspiracy case and Meerut conspiracy case against Amir Hyder Khan, Mujaffar Ahmed and Showkath Usmani and several others. All of them were imprisoned for several years.

Khuda-I-khidmathgar Movement : A non-violent struggle

In April 1930 Salt Sathyagraha movement was launched under the leadership of Mahatma Gandhi. The March reached Dandi and salt was prepared there violating the British laws. On this occasion Gandhiji appointed Abbas Tayabji as his next `dictator' of the Dandi March. In the North Western Provinces the Pathans under the leadership of Khan Abdul Gaffar Khan, led a nonviolent struggle, which dismayed many including Gandhi. Even though the Pathans traditionally lovers of arms, they did not gone out of the non-violent path even when the military attacked with arms and killed several of them indiscriminately. Hundred of Pathans became martyrs in Khissa khani bazaar of Peshawar, receiving bullets from the British police Khuda-I- Khidmathgar (Servants of God) marched forward and sacrificed their lives and created a new chapter in the history of nonviolent movements of the world.

During the Civil Disobedience movement, Moulana Altaf Hussein, Abdul Hayat, Tayyab Ali, Pathan Gayajuddin, Jalaluddin Hashmi, Prof. Humayun Kabir, Abu Hasan Circar, Riyazul Karim, Fakruddin Ali Ahmed, etc. had undergone long-term imprisonment. After the Lucknow conference in 1936, people with socialist ideas like Rafiq Zakaria, Hussain Jaheer, K.A. Abbas, Rafi Ahmed Kidwai, took active role in the Congress party. Along with the individuals, several institutions like Khuda-e-Khidmathgar, Jamayath Ulema-I-Hind, Muzlis-I-Arhar, Nationalist Muslim Party, Momin Party, Shia Conference, Anjman-I- wathan, Krishik Praja Party etc. also played important roles.

According to the Local Self-Government Act of 1935, elections were held and in those elections Congress got thumping majority against the Muslim League. In the Northwest also Congress got good majority by the unstained support provided by Khan Abdul Gaffaar Khan, Allah Buksh Sumrroh, Abdul Samad Khan, Dr. Khan Saheb etc. All these leaders fought against the communal politics of the Muslim League, and were against the proposal of the division of the country. They firmly stood against the Two Nation Theory. As a result of this, Muslim League leaders killed leaders like Allah Buksh Summrroh who fought against the communal forces until death. Communal forces murdered him in 1943. Abdul Gaffar Khan, known as the SARHAD GANDHI, was in prison for three decades before and after 1947 and was in exile for some more years. Abdul Samad Khan, known as BELUCHI GANDHI was imprisoned for several years.

Mahamad Ali Jinnaha Mahamad Ali Jinnaha who went to London in 1930 returned in 1934. With his reentry into politics, Nationalist movement had taken several turns. Gandhiji did not take Dr. Ansaari to the Second Round Table Conference. The absence of nationalist Muslims gave the League a basis and a chance to proclaim itself as the sole representative of Muslims. Thus it became a good excuse to propagate communal politics. Jinnaha started invigorating the Muslim League. Irrational decisions taken by Pandit Jawaharlal and other leaders of the Indian National Congress belonging to Uttara Pradesh, Bihar and Bombay after the elections in 1937, added strength to the arguments of the Muslim League. Abul Kalam, in very clear terms, blamed Jawaharlal stating that Jawaharlal's action gave the Muslim league in the UP a new ease of life...it was from the UP that League was reorganized. In 1940 the Muslim League declared that Hindus and Muslims were two different nationalities and the two-nation theory was reiterated. In the Lahore meeting Jinnaha proposed the resolution on Pakistan.

In fact the two-nation theory was not the brainchild of Jinnaha. It emerged out of the ideological acceleration of Hindu fanaticism and hate Muslim policy adopted since the creation of Hindu Mela in 1864 by Raj Narayan Bose. Later, in 1923 Bhai Premanad, president of the Hindu Maha Sabha, had demanded a division of province on the basis of Hindu and Muslims majority. In 1924 Lala Lajpath Rai, in his articles published in THE TRIBUNE (26th November to 17th December 1924) supported the idea of Bhai Permanand. In 1930 Khawja Abdur Rahim used the word PAKISTAN. Later when Chowdary Rahamath Ali published a brochure on this issue, Md. Jinnaha ridiculed the Idea of Pakistan stating that it was a wild musing of an irresponsible student.

Moulana Abul Kalam Azad became the president of the INC for the second time at Ramghar Session 1940. He believed in the concept of one and undivided nationality. The Ramghar session passed resolutions that reflected the views of the Moulana. His advocacy of and conviction in one nation at Ramghar must have provoked the ML to publicize the Pakistan scheme only three day later on the basis of the two-nation theory. In the meanwhile Hindu communalists came forward and shook hands with the ML, declaring that Hindus-Muslims constituted separate nations. Azad paid a deaf ear to these communal outfits.

In the month of August 1940 Gandhiji announced the ` Quit India ' agitation. As per the findings of Dr. AU Sahik IPS, Yusuf Meharali of Bombay created the slogan Quit India. Even he wrote a book titled Quit India, which has become very popular and gone into several prints. This movement led the arrests of several INC leaders like the Moulana Azad, Dr. Syed Mahumad, Asaf Ali and others. They were kept in Ahamednagar fort. Even though the ML called the Muslims to keep themselves away from Quit India movement, nationalist Muslims took active part and played prominent role in the Same.

After the release from the jail Moulana Azad represented the INC at Simla Conference in 1945. On this occasion the ML claimed to be the sole representative of the Muslims. Hence the conference failed. During the tenure of his leadership Moulana Azad successfully launched the Individual Sathyagraha, had negotiations with Sir Stafford Cripps and led the Quit India Movement.

The confidants of Netaji

Netaji Subhas Chandra Bose accepted the help of Japan for the liberation of the motherland. There were several Muslims in the Azad Hind Fouz as officers and soldiers. General Shanwaz Khan, Colonel Aziz Ahmed, Ashrafuddin Ahamed Chaudary, Colonel Habiburahaman, and Abid Hasan Safrani of Hyderabad etc played a key role in the Fouz. Akbar Sha was with Netaji when Bose escaped from India. In the submarine journey of Bose from Berlin, Abid Hasan Safrani followed Netaji as his personal secretary. In his last journey in airplane from Tokyo, Colonel Habiburehaman was with him. There were several martyrs like Ashroff Mandal, Amir Hayat, Abdul Rajq Ali, Akhtar Ali, Mahamad Ali Sha, Ata Mahamad, Ahmad Khan, A.K. Mirja, Abu Khan, S. Akhtar Ali, Ahmeadulla. Abdul Rahaman Khan and Abid Hasan Safrani, Khamrul Islam, Tajuddin from Hyderabad ect., who served in the Azad Hind Fouz in different positions. Abid Hasn Safrani who is from Hyderabad coined ` Jai Hind ' and ` Nethaji' , which had become house hold slogan in the history of freedom struggle.

In 1943 while in Japan, Nathaji formed a Provisional Government of Free India that included some of the trusted lieutenants such as Col Aziz Ahamed, Lt.Colonel MZ Kiyam, Lt. Col. Ehasn Qadir, Lt. Col ShahnawajKhan, Karim Ghani and DM Khan.

The British govt. foisted several cases and treated the members of the Azad Hind Fouz as traitors. General Shanawaaj Khan rejected the proposal of Mahamad Ali Jinnaha that the later would argue their case in the court, if the former separated himself from other Hindu Brethren, by declaring that we have stood shoulder to shoulder in the struggle for freedom. My comrades have died on the field of battle inspired by our leadership. We stand or fall together. In the trail that continued, Rasheed Ali was sentenced with 7 years imprisonment that was resented by the people of India.

The last revolt

During the Quit India Movement defense forces could not remain unaffected from expressing the spirit of patriotism openly. One of the causes for the discontentment among the defense forces was racial discrimination to which they were being subjected. It caused the revolt of Royal Indian Navy. It could be called as the last pin in the coffin of British Rule in India. And it would be treated as the last phase in India's struggle for independence. The revolt erupted in February 1946 against racial discrimination of the British in the Royal Indian Navy (RIN). Indian National Congress and the Muslim League fought against the British Navy Officers. Common people supported the revolt as they did in 1857. The unity of 1857 was exhibited once again in 1946. The British indiscriminately shot at the Jawans and common people who demonstrated their resentment against the discrimination towards the Indians in the Navy. As usual, several Muslims laid down their lives in this last revolt. Moulana Azad interfered in this matter and sought the assurance from the Commander-in-Chief of the Indian forces that there would be no victimization of the naval personnel.

Freedom of India at the cost of partition

The Labour Party came into power in Britain. It held soft attitude towards the Indian Independence and was prepared to transfer power due to various reasons. A commission called Cabinet Commission was sent to India in March 1946. In the discussion with the commission the INC leaders opposed Partition of India and the ML was insistent on Partition. Rejecting the invitation to join in Interim government the League launched DIRECT ACTION programme, which resulted in to outbreak of communal riots. Moulana Azad firmly held the view that demand for Partition would cool down if some time was allowed to pass on between formation of Interim Government and the final transfer of power. But other congress leaders were very anxious to get the power transferred even at the cost of partition. So the Moulana's plan was not allowed to run in its full course. In July 1946 Pandit Jawaharlal Nehru succeeded Moulana Azad as the president of the Indian National Congress.

Nationalist Muslims leaders offered stiff resistance to partition

On 20th February 1947 British Prime Minister Attlee announced that the British would quit India by June 1948. Lord Mountbatten was sent to India to arrange for transfer of power. He brought forward a plan on 3rd June 1947.

Moulana Abul Kalam Azad Moulana Azad was deeply distressed to find that Mountbattan was engaged in planning the partition of the country. He perceived that India was moving towards a great jeopardy. He was of the opinion that the Cabinet Mission Plan was the best solution for the unity of India. It could preserve unity and give every community an opportunity to function with freedom and hounour. Azad thought that the real problems of the country were economic and not communal...the differences related to class'es and not to communities. The Moulana pleaded his colleges, particularly Pandit Nehru not to take final step towards the partition of India. He emphasized in quite unequal terms that to accept partition was to accept Jinnaha's two-nation theory. In his view, the partition instead of removing communal fears would perpetuate them by creating two states based on communal hatred. He declared, if we acted in haste and accepted partition, we should be doing permanent injury to India.

In Bengal Muslim legislators vehemently opposed partition while Hindu legislators demanded partition of India. According to Mr. A. Leonard Gordon, out of a total of 79 legislators from Hindu majority area 21 voted against the partition, 58-demanded partition. Likewise out of 141 legislators of Muslim majority area 106 voted against partition and 35 supported the demand for partition. It makes it crystal clear that a majority of Muslims were not infovour of partition and that they were deeply concerned about the unity of the country.

Even after relentless efforts by Nationalist Muslimsin the AICC session in New Delhi held on 14th June 1947 Pandit Govinda Vallbhai Panth moved the resolution accepting the June 3 Plan, which was in favour of partition. Apart from Moulana Azad, other leaders of INC like Abdul Ghani, Hafizur Rehaman, Dr.Saifuddin Kitchlew, Ansar Harvani opposed it and described the resolution as a surrender to JInnah's obstinacy. Resolution was carried out by with the support of 157 to 29 votes. 32 members remained neutral. E.W. R. Lumby observed, that the opposition came mainly from...Nationalist Muslims, who felt that the congress had let them down. The efforts of Mahatma Gandhi, Moulana Azad, and the Frontier Gandhi Khan Abdul Gaffar Khan became futile. After the resolution was passed Gaffar Khan felt that they were thrown to the mercy of wolves.

History sans Muslims is incomplete

It can be said that from 1940 onwards until we got independence Gandhi-Moulana leadership guided the national movement. Azad, the then President of the Congress party understood the danger of two- nation theory. So he gave precedence to Hindu-Muslim unity than the attainment of Swaraj. He said on one occasion that ` If an angel descends from heaven today and proclaims from the Qutub Minar that India can attain Swaraj within 24 hours provided I relinquish my demand for Hindu-Muslim Unity, I shall retort to it: ` No my friend, I shall give up Swaraj, but not Hindu-Muslim unity, for if Swaraj is delayed, it will be a loss for India, but if Hindu-Muslim unity is lost, it will be a loss for the whole of mankind. This makes us clear that he preferred Hindu-Muslim unity to Swaraj for India. He warned that there was nothing to lose even if Swaraj was delayed, but if the unity among the Indians was broken, it would be a potential danger to the existence of human race itself. He vehemently refuted the arguments of communalists who held a nefarious view that religion would unite people forever.

 In this regard Moulana said, it is one of the greatest frauds on the people to suggest that religious affinity can unite areas that are geographically,economically, linguistically and culturally different. If it is true that Islam sought to establish a society, which transcends racial, linguistic, econimic and political frontiers. History has, however,, proved that the first few decated or at the most after the first century, Isliam was not able to unite all the Muslim countires on the basis of Islam alone. He was hopeful that political divisions of the country would not, in any way, affect our cultural unity. Indian culture was indivisible. Moulana explained this fact with a simple illustration: If we put a stick in the water, it may appear that the water has been divided but the water remains the same and the moment the stick is removed, even death appearance of division disappears. Thus Moulana fought ferociously against Partition and pleaded for Hindu-Muslim Unity.

 Indian culture and civilization with out Muslims is

 On 14th August 1947, the June 3 Plan was put into effect and India was partitioned. On 15th August India was declared as an Independent State. The rich, English educated, capitalists, land lords, industrialists, big business magnates, among Muslims, who wanted to grab the opportunities in a new country, the politicians who were power hungry left for Pakistan. But those Muslims the poor and the masses, who loved their motherland, continued to live in India. They became an inseparable part of India by participating in several developmental activities, and contributed their fullest might for the progress of India.

 To conclude in the apt words of Moulana Abdul Kalam Azad, I am indispensable to this noble edifice. With out me this splendid structure of India is incomplete. I am an essential element that has gone to build India. I can never surrender this claim...I am proud of being an Indian. I am part of the indivisible unity that is Indian nationality.

 

(Author of this article has write several books on the ` the role ofMuslims in the freedom movement of India. His books are

  1. IndianFreedom Movement : Muslim Women,
  2. Indian Freedom Movement :Muslims,
  3. Indian Freedom Movement : Andhra Muslims,
  4. IndianFreedom Movement : Uprisings of Muslim patriots,
  5. Mysore puli :Teepu Sulthan,
  6. Shaheed-e-Azam Ashfhaqulla Khan,
  7. IndianFreedom Struggle : Muslim Heroes (First Part).

Interested readers cancommunicate with the author to this address : House No. 3-506,Apnaghar, UNDAVALLI CENTRE - 522501, Tadepally Mandalam, Guntur Dist.Andhra Pradesh. Phone: 08645-272940, Cell. 9440241727. )
General Knowledge
Date Title Posted By
28-6-2020அப்துல் கலாம் ஒரு பெண்ணோட கல்யாணத்தை தடுத்து நிறுத்தினாரா ?peer
18-4-2020ஹுசைன் அப்துல் சத்தார் -- நோயியல் துறையில் ஒரு மந்திரச்சொல்.peer
18-4-2020ஒரே வென்டிலேட்டரில் பலருக்கு சிகிச்சை! - அமெரிக்க மக்களின் மனத்தை வென்ற ஹீரோ #SaudAnwar #MyVikatanpeer
18-4-2020உணவுக்கு கையேந்தி தெருவில் நிற்கும் அமெரிக்கா.. என்ன நடக்கப்போகிறது?peer
18-4-2020நம்ப மாட்டீர்கள் - சவூதி அரேபியாவிற்கு உதவிய இந்திய, இலங்கை மக்கள்peer
18-4-2020#வியட்நாம்.- இவனைக் கொல்ல_புல்லட்டை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாதுpeer
3-4-2020ஈழப் போரின் இறுதி நாட்கள் (பாகம் -6): பிரபாகரனுக்கு தகவல் போகுமுன் திரும்பியது மல்டி பேரல்peer
2-4-2020ஈழ யுத்தம் – இறுதி நாட்கள் (பாகம்-5): சும்மா பயரிங் பயிற்சி எடுக்கிறோம் - என்றார்கள் புலிகள்!peer
1-4-2020ஈழ யுத்தம் – இறுதி நாட்கள் (பாகம்-4) : பிரபாகரனுக்கு மாவிலாறு விவகாரம் பற்றி எப்போது தெரியும்?peer
27-3-2020கவரிமான் எங்கு வசிக்கிறது ?peer
27-3-2020ஈழ யுத்தம் – இறுதி நாட்கள் (பாகம்-3): விடுதலைப் புலிகளிடம் இருந்து தப்பிய கடற்படை கப்பல்peer
27-3-2020ஈழ யுத்தம் – இறுதி நாட்கள்- (பாகம் -2):கடற்படையின் ஜெட்லைனர் கப்பலை தாக்கிய விடுதலைப் புலிகள்peer
26-1-2020இஸ்லாமிய மசூதி வளாகத்தில் ஒரு இந்து பெண்ணின் திருமணம்peer
1-10-2019Pls rectify the errornsjohnson
30-9-20191975-1976 6th Std Cnsjohnson
10-6-2019முஸ்லிம் பெண்கள் சம்பாதிப்பதில்லையா? அதற்கு சமுதாயம் அனுமதிப்பதில்லையா?peer
2-5-2019ஈழ யுத்தம் – இறுதி நாட்கள்- (பாகம் -1):
புலிகளின் பின்வாங்கல் முதலில் தொடங்கிய இடம்
peer
1-5-2019மராட்டிய மன்னர் சிவாஜி இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானவரா?peer
7-4-2019குழந்தைகளுக்கு ன் வேலையை தானே செய்யக் கற்றுக் கொடுங்கள்.peer
7-4-2019அண்ணே...! அம்மா 10 இட்லி வாங்கி வர சொன்னாங்கpeer
12-12-2018பலரது சிந்தனையில்peer
26-11-2018CPM கட்சியின் சிறுபான்மை நலக்குழுவின் முஸ்லிம் சிறைக் கைதிகள் விடுதலை தொடர்பான மாநாடுpeer
26-11-2018CPM கட்சியின் சிறுபான்மை நலக்குழுவின் முஸ்லிம் சிறைக் கைதிகள் விடுதலை தொடர்பான மாநாடுpeer
26-11-2018CPM கட்சியின் சிறுபான்மை நலக்குழுவின் முஸ்லிம் சிறைக் கைதிகள் விடுதலை தொடர்பான மாநாடுpeer
26-11-2018கஜா புயல்: காரணம் ஏன்?peer
17-11-2018நவீன கல்வியின் சிற்பி மவுலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் அவர்களை நினைவு கூர்வோம்!peer
17-11-2018மருதநாயகம்... மூன்று முறை தூக்கிலிட்டு வெட்டிக் கொல்லப்பட்ட வரலாற்று நாயகன்peer
13-10-2018சமூகப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு......peer
15-5-2018+2 விற்க்கு பிறகு என்ன படிக்கலாம் ? கல்லூரிகளை எப்படி தேர்வு செய்வது ? வழிமுறைகள்peer
1-3-2018காவல்துறை நண்பனா?பகைவனா ?peer
1-3-2018இது எம்மீதான இன்னொரு இனப்படுகொலை: ஜெப்னா பேக்கரிpeer
1-3-2018மாஞ்சோலைpeer
1-3-2018ஷாமின் நிகழ்வுகள் - இஸ்லாத்தின் தெளிவான முன்னறிவிப்புக்கள்peer
28-2-2018இரண்டாவது சிலுவை யுத்தம்peer
28-2-2018சிரியாவில் நடப்பது என்ன?peer
26-2-2018சிரியா ஒர் வரலாற்றுப் பார்வைpeer
17-2-2018இது பெரியாரின் மண் தான்.peer
5-2-2018குழந்தையை புகைப்படம் எடுக்காதீர்peer
5-2-2018ஹஷீம் அம்லா" என்னும் சகாப்தம்peer
5-2-2018பிரபல்யமான கால்பந்தாட்டவீரர் இமானுவல் அட்பயோர் - இஸ்லாத்தை தழுவியதற்கான 13 காரணங்கள்peer
5-2-2018அனாதையாக இறந்தவர்களை சகல மரியாதையுடன் அடக்கம் செய்யும் கோவை இளைஞர்கள்...peer
30-1-2018யார் இந்துக்கள்??? தமிழர்கள் "ஹிந்துக்களா??" -- விளக்க கட்டுரை தொகுப்பு..Hajas
29-1-2018மனநோய்_வியாபாரம் - டிஸ்கால்கூலியா.Hajas
19-1-2018துச்சாதனன்களின் கரங்களில் நீதி தேவதையின் துகில்!peer
19-1-2018தமிழில் பேசி , எழுதும் கடைசித் தலைமுறையா நாம்peer
19-1-2018யூத தேசியத் தீர்மானம் வரலாற்றுப் பார்வை:- 3peer
19-1-2018யூத தேசியத் தீர்மானம் வரலாற்றுப் பார்வை:- 2peer
19-1-2018சுப்ரீம் கோர்ட்டு நெருக்கடி முற்றுகிறது ! பாசிச அபாயம் நெருங்குகிறது!peer
19-1-2018தமிழகத்தில் ஆட்சி செய்த முதல் முஸ்லிம் மன்னர்peer
19-1-2018யூத தேசியத்தின் வரலாற்று ஆதாரம் - 01peer
31-12-2017மனிதர்கள் சமுகத்தின் கடனாளிகள்Hajas
17-12-2017எலக்ட்ரானிக் வோட்டிங் மெஷின்" (EVM) பற்றிய என்னோட பார்வைHajas
9-12-2017அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் - 02peer
9-12-2017அன்றாட வாழ்வில் இஸ்லாம் - 01peer
7-12-2017தமிழகம் - முஸ்லிம்_மன்னர்கள்_ஹந்து_மக்களுக்கு_தானமாக_ அளித்த_சொத்துக்கள்..peer
7-12-2017பள்ளி, கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் பெற்றோர்களே உஷார்... (Cool Lip)peer
7-12-2017டிசம்பர் 6 துக்கநாள் அல்ல; எழுச்சியின் குறியீடுpeer
17-11-2017சாகர்மாலா திட்டத்தின் முழுமையான உண்மை பின்னணி:-Hajas
31-10-2017அந்தக் குடும்பத்தை எழுப்பாதீங்க... அவங்க தூங்கட்டும்! - கான்ஸ்டபிள் சரண்யாவின் கனிவுpeer
31-10-2017விலையும், மாற்றமும்peer
26-10-2017நான் சாரா டக்கர் மாணவிHajas
21-9-2017பால் பண்ணை - 20:50:30peer
15-9-2017பூம்புகார் மர்ம முடிச்சி Episode - 03 (இறுதி)Hajas
10-9-2017களவு போகும் கல்வி துறைHajas
10-9-2017பூம்புகார் மர்ம முடிச்சி Episode - 02Hajas
8-9-2017“எங்களைப் படிக்க விடுங்கடா!” - டாக்டர் அனிதா MBBSHajas
5-9-2017பூம்புகார் மர்ம முடிச்சி Episode - 01Hajas
23-8-2017முகலாயர்களின் மீது ஏன் இன்றைய ஆட்சியாளர்களுக்கு இத்தனை வெறி ?Hajas
4-8-2017குமரிக்கண்டம்_உண்மையா? - பாகம் : 6Hajas
3-8-2017இந்த நாட்டில்தான் நடக்கிறது!peer
1-8-2017நீரின்றி அமையாது நிறைவான ஏர்வாடிHajas
30-7-2017குமரிக்கண்டம்_உண்மையா? - பாகம் : 5Hajas
29-7-2017new всё бесплатноMarianafom1993
28-7-2017ராஜிவ் காந்தி - இந்திய இலங்கை அமைதி ஒப்பந்தம்Hajas
27-7-2017குமரிக்கண்டம்_உண்மையா? - பாகம் : 4Hajas
24-7-2017குமரிக்கண்டம்_உண்மையா? - பாகம் : 3Hajas
22-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 11 பயண முடிவுHajas
22-7-2017குமரிக்கண்டம்_உண்மையா? - பாகம் : 2Hajas
22-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 10 முதல் நகரம்Hajas
20-7-2017தமிழனின் கலைக்களஞ்சியம் - தஞ்சைக் கோபுரம்Hajas
20-7-2017குமரிக்கண்டம் உண்மையா - முன் சுருக்கம்Hajas
19-7-2017novyj chajMarinafom1986
19-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 9 ஐஸ் ஏஜ் விளையாட்டுHajas
10-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 8 புல்வெளியும் பரிணாமமும்Hajas
10-7-2017தலைமை பண்பு என்பது - ஒரு தலைவனின் நோக்கம்Hajas
9-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 7 - பூமியின் திகில் நாட்கள்Hajas
2-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 6 நீரில் இருந்து நிலத்திற்க்குHajas
1-7-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 5 : முதல் உயிர்Hajas
28-6-2017உலகம் முழுவதும் ஒரே மாதிரி - இஸ்லாமிய தீவிரவாதம்peer
28-6-2017கஜினி முகம்மதும் பார்ப்பனர்களும்peer
28-6-2017вопросSeregafom1964
25-6-2017Ремонт квартир в Сп-бGeorgeovamb
15-6-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 4 ( நீரின்றி அமையாது உலகு)Hajas
13-6-2017Паркетная доскаTWUslopay
11-6-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 3 (நிலா நிலா ஓடி வா..)Hajas
11-6-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 2 (ஆரம்பத்தின் ஆரம்பம்)Hajas
11-6-2017அது உத்தமர்களின் காலம்.peer
3-6-2017பெண்ணே !உன் பெருமை.peer
30-5-2017பூமியின் (அ)பூர்வ கதை - பாகம் : 1 (பின்னோக்கி ஒரு பார்வை)Hajas
29-5-2017அட்டர்னி ஜெனரல் தெரிந்துதான் பேசுகிறாரா?peer
29-5-2017நாடே ஊமையாக நிற்கிறது...peer
29-5-2017என் உணவு என் உரிமை - எழுத்தாளர் பாமரன்peer
25-5-2017மரணத்தின் பிடியில் ஊமைக்குளம்!peer
24-5-2017новости дняСемеонgic
23-5-2017தமிழக நதிகள் ஒரு தேடல்peer
23-5-2017பத்து அணுஉலைகளா ? பல லட்சம் மக்கள் கொலைகளா ?peer
23-5-2017நீட் தேர்வுக்கு பின் உள்ள சர்வதேச அரசியல்! தெளிவாக விளக்கும் டெல்லி பேராசிரியர்peer
23-5-2017நீட் தேர்வு எனும் உளவியல் தாக்குதல்peer
23-5-2017விடை தெரியாத கேள்விகள், மூடி மறைக்கும் ஊடகங்கள், நெஞ்சம் பதறும் தகவல்கள்.....!!peer
23-5-2017‘கரையேறாத அகதிகள்’-அபூஷேக் முஹம்மத் - இந்நூல் குறித்து.....peer
20-5-2017நீ ஒரு முஸ்லிமா?Hajas
20-5-2017தண்ணீருக்கு அசாத்திய ஞாபகத்திறன் உள்ளது.Hajas
14-5-2017இந்து மதத்திற்கும் இந்துத்தூவாவிற்கும் என்ன வித்தியாசம்?peer
14-5-2017இந்தி மொழி பற்றி காயிதே மில்லத் அவர்கள்,peer
14-5-2017நெட்டை நெடு மரமென நின்று தொலைப்போமோ?peer
14-5-2017இன்றைய திருமணச்சூழலை விளக்கும் பதிவு அவசியம் படிக்கவும்peer
17-4-201715 ஆண்டுகளாக தொடரும் சேவை: புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இலவச சிகிச்சைpeer
5-4-2017தமிழக நீர் ஆதாரங்கள்Hajas
5-4-2017💥#நாங்கள்_ஏன்_இந்தியை #எதிர்க்கிறோம்..😏Hajas
4-4-2017கோ யாருக்கு மாதா?peer
1-3-2017நெடுவாசலிலிருந்து தொடங்கும் நெடுங்காலச் சதிpeer
1-3-2017ஒரு நீதிபதியின் கதி…!peer
1-3-2017கரி படியும் நிலம் - இது நாகூரின் பிரச்னையல்ல... நம் மண்ணின் பிரச்னைpeer
21-1-2017மெரினாவில் திரண்ட இளைஞர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்!peer
20-1-2017ஏறு தழுவுதல் - அறிய வேண்டிய விசயங்கள்peer
19-1-2017முஸ்லீம்கள் - நதிமூலம்peer
19-1-2017உலகை ஆண்ட ஆதி தமிழர்களின் வரலாறு..!peer
18-1-2017ஜல்லிக் கட்டு வரலாறு.peer
14-1-2017விவசாயி - தன் வாழ்வை சுருக்கி உலகம் உய்ய உழைப்பவன்..peer
14-1-2017அறேபிய -இலங்கைத் தொடர்புகள்peer
14-1-2017எழுதுவோம் வாருங்கள்: முன்னுரை, முகவுரைpeer
14-1-2017நல்ல கட்டுரை எழுதுவதன் சில நடைமுறை விதிகள் இவை.peer
28-12-2016கவனிக்கப்படாத அலெப்போ சாவுகள்!peer
3-12-2016அறிஞர் பகர்ந்தார் ... அரசர் அழுதார்peer
27-11-2016பக்கீர்மார்களைப் பற்றிpeer
19-11-2016அன்புள்ள மோடி "மாமா" அறிய,peer
19-11-2016நாட்டு மக்கள் இந்த சட்டத்தை ஏற்றுக் கொண்டார்களா அல்லது காறி உமிழ்ந்து வருகிறார்களா?peer
19-11-2016செல்லாத ரூபாய் நோட்டுகளும் சோஷியல் மீடியாவும் - 1peer
19-11-2016மோடியின் 500, 1000 ரூபாய் நோட்டுகள் மீதான தடை - உண்மை என்ன?peer
19-11-2016ஆப்பரேஷன் லாலிபாப் - சிறுகதை. (செல்லாத பணம்)peer
19-11-2016பணத்தை செல்லாது என அறிவித்து தோல்வி அடைந்த நாடுகள்!peer
5-11-2016நம்புங்கள் இது மதசார்பற்ற நாடுpeer
5-11-2016முதலில் இந்துக்களுக்கு பொது சிவில் சட்டம் கொண்டுவாருங்கள்!peer
5-11-2016விடுதலைப் பாட்டு… இது விடியல் பாட்டு! -யார் இந்த கோவன்?peer
4-11-2016இஸ்லாத்தில் பெண்களின் சிறப்பு:peer
4-11-2016தமிழக மண்ணின் பாரம்பரியம் மறக்கப்பட்ட மரங்கள்:peer
29-10-2016பெண்களுக்கு எதிரான காவி பயங்கரவாதம் – ஆதாரங்கள் !peer
29-10-2016பொதுச் சிவில் சட்டமா? அல்லது திட்டமா?peer
29-10-2016மாட்டுச் சாணம் கோஹினூர் வைரத்தைவிட மதிப்பு மிக்கதுpeer
29-10-2016நேதாஜியின் தளபதி MKM தியாகி அமீர் ஹம்சா..peer
25-10-2016After Muslims now Dalits, backwards and tribals come out against Uniform Civil Codepeer
25-10-2016Surat : Over 25,000 Muslim women protest against Uniform Civil Codepeer
25-10-2016Out of six largest meat suppliers in India four are Hinduspeer
25-10-2016Why Uniform Civil Code is not practically viable in India !peer
25-10-2016Triple Talaq debate : What about Zakia Jafri, Bilkis Bano and Ishrat Jahan?peer
25-10-2016An anatomy of the Uniform Civil Code: This is how the Article 44 was passed in the Constituent ....peer
25-10-2016Playing with statistics on Muslim divorce ratespeer
11-10-2016உள்ளாட்சி 9: இலவச வை-ஃபை கிராமம்!- சோலார் தொழில்நுட்பம், பாதாளச்சாக்கடை... அசத்துமpeer
11-10-2016உள்ளாட்சி 8: இருளரும் குறவரும் ஆதி திராவிடரும்- சமத்துவம் உலாவும் இடம் இதுவே!peer
11-10-2016உள்ளாட்சி 7: ஒற்றை மனுஷி... ஒன்பது குளங்கள்... சாதித்த தலைவிpeer
11-10-2016உள்ளாட்சி 6: நம் தேசத்தின் முன்சக்கரங்களை அறிவீர்களா?peer
9-10-2016உள்ளாட்சி 5: உங்கள் ஒரு ரூபாயில் 86 பைசா எங்கே?peer
9-10-2016உள்ளாட்சி 4: எதேச்சதிகாரங்களை வென்ற எளிய கிராம சபைகள்!peer
7-10-2016உள்ளாட்சி 3: இந்திய ஜனநாயக அமைப்பில் நீங்கள் யார்?peer
7-10-2016உள்ளாட்சி 2: இன்னும் ஒழியவில்லை அடிமை வியாபாரம்!peer
7-10-2016உள்ளாட்சி 1: உங்கள் உள்ளங்களின் ஆட்சிpeer
29-9-2016வேர்கடலை கொழுப்பு அல்ல ...! ஒரு மூலிகை…!!peer
25-9-2016ஜியோ வேண்டாம்; பி.எஸ்.என்.எல். போதும்...peer
25-9-2016நீங்கள் உங்கள் சம்பளத்தை வங்கி ஏடிஎம் மூலம் பெறுகிறீர்களா? - உஷார்...peer
25-9-2016இஸ்லாமியர்களின் மிகப்பெரிய பண்டிகையும் பண்பாடும் - பழ.மாணிக்கம்.peer
25-9-2016காவிரி ஆறு - வரலாறுpeer
25-9-2016நம் தண்ணீர்... நம் உரிமை...! - தண்ணீர் விலைபொருள் ஆன வரலாறு...!peer
24-9-2016ஊனம் உள்ளத்தில் இல்லாமல் இருந்தால் வானம் கூட வசப்படும்.peer
24-9-2016லஞ்சம்: கண்கெட்ட பின் சூர்ய நமஸ்காரம்peer
18-9-201615 Types of doctors / பல வித மருத்துவர்கள்peer
16-9-2016பறக்கும் தட்டுக்களும் ஜின்களும் - Episode 06Hajas
6-9-2016ஐ.டி ஊழியர்கள் முதல் ஆட்டோக்காரர் வரை பசியாற்றும் தட்டுக் கடைகள்! - நெல்லை ஏர்வாடி சலீம்peer
31-8-2016மீன் வாங்கப் போறீங்களா ?peer
31-8-2016உறவுகள் மேம்பட A to Zpeer
31-8-2016நாம நம்மள மாத்திக்கணும்...! (எதிர்காலமும் டெக்னாலஜியும்)peer
19-8-2016ஏர்வாடி முஸ்லிம்களின் கலாச்சார மரபுகள் -02peer
19-8-2016ஏர்வாடி முஸ்லிம்களின்: கலாச்சார மரபுகள் : 01peer
19-8-2016ஏர்வாடி பத்தாஸ் அப்பா - வீரம் சொறிந்த வரலாற்றின் மாவீரர்!peer
19-8-2016மாவீரன் கான்சாகிப் மருதநாயகம்.: தமிழனின் வீரத்தை வெள்ளையருக்கு செவிட்டில் அறைந்து சொன்னவன்.peer
24-6-2016ஹீமோகுளோபினை அதிகரிப்பதற்கு எளிய வழிpeer
13-5-2016உம்மா! உம்மா!! உம்மா!!!peer
13-5-2016ஆட்சியை நாம் தேடவேண்டுமா? அல்லது ஆட்சி நம்மைத் தேடவேண்டுமா? (பாகம் ½)peer
4-5-2016சில முக்கிய பயனுள்ள இனையதளங்கள்nsjohnson
4-5-2016சில முக்கிய பயனுள்ள இனையதளங்கள்nsjohnson
30-4-2016வேர்கடலை கொழுப்பு அல்ல …! ஒரு மூலிகை…!!nsjohnson
30-4-2016இது சாப்பாட்டு தத்துவம்….!nsjohnson
30-4-2016மினரல் வாட்டர் தயாரிக்குது செம்பு குடம்!nsjohnson
30-4-2016க‌டலுக்கு நடுவே ஒரு விமான நிலையம்!nsjohnson
30-4-2016ஏன் இவ்வளவு banks இருக்க Swiss bank-ல எல்லோரும் காசை deposit பண்ணுறாங்கnsjohnson
30-4-2016ஃபோனுக்கு பச்சரிசி அரிசி வைத்தியம்nsjohnson
30-4-2016தில்லானா மோகனாம்பாள் – உருவான கதை!nsjohnson
13-4-2016மருந்து கம்பெனிகளுக்கும் டாக்டருக்கும் என்ன உறவு?Hajas
10-4-2016வீட்டு வாசலில் வேம்புHajas
4-3-2016விஞ்ஞானம் - part-1nsjohnson
4-3-2016பிறையின் விஞ்ஞானம்: பாகம்-2nsjohnson
29-2-2016உறவுகள்,,, தொடர்கதை!!! (Must Read)peer
20-2-2016நபிமொழியை மெய்ப்பித்தது இன்றைய விஞ்ஞானம்!!!peer
20-2-2016குறைகளை மறைத்தல்peer
20-2-2016காதலிப்பது  தவறா?❗peer
20-2-2016அப்பாக்கள் :peer
20-2-2016sirukadhainsjohnson
16-1-2016காயிதே மில்லத் ஒரு மதவெறியர் - எச்.ராஜா ????peer
16-1-2016திருடர் குல திலகங்களுக்கு நன்றி !peer
16-1-2016யார் இந்த பீட்டா (PETA) ?peer
16-1-2016...அதனால்தான் இன்று பொங்கல் மனிதனுக்கு, நாளை மாட்டுக்கு மாட்டு பொங்கல்peer
13-1-2016குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க - 5Hajas
12-1-2016குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க - 4Hajas
10-1-2016குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க - 3Hajas
9-1-2016குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க - 1Hajas
9-1-2016குடும்ப அட்டை விண்ணப்பிக்க - 2Hajas
31-12-2015யார் இந்த சங் பரிவார் அமைப்புகள்? (கோட்சேஸ் சில்ரன்ஸ்)peer
28-12-2015அப்துல் கலாம் வாழ்வில் நடந்த ஒரு உண்மைச் சம்பவம்.peer
2-11-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 31 - 35Hajas
7-9-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 26 - 30Hajas
5-9-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 21 - 25Hajas
5-9-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 16 - 20Hajas
5-9-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 11-15Hajas
4-9-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 6 - 10Hajas
4-9-2015எகிப்தின் மர்மங்கள்: The Book of the Dead, பிரமிடுகள்,..பாகம் 1-5Hajas
2-9-2015Demographics of Eruvadi ( Nanguneri Taluk )basith635
29-8-2015டைனோசர்களை காணவில்லை – Wanted Dead or Alive.........இறுதி பாகம்.Hajas
29-8-2015டைனோசர்களை காணவில்லை – Wanted Dead or Alive.........பாகம் 5Hajas
29-8-2015ரகசிய கேமராவை எப்படித் தெரிந்துகொள்வது?..Hajas
29-8-2015டைனோசர்களை காணவில்லை – Wanted Dead or Alive...........பாகம் 4Hajas
28-8-2015டைனோசர்களை காணவில்லை – Wanted Dead or Alive.........பாகம் 3Hajas
27-8-2015டைனோசர்களை காணவில்லை – Wanted Dead or Alive...........பாகம் 2Hajas
26-8-2015"லெப்பைவளவு ஜும்ஆ பள்ளிவாசல்!" - வரலாற்றுக் குறிப்புHajas
22-8-2015உலக அதிசயங்கள் எது?Hajas
16-8-2015கடந்த 30 ஆண்டுகள் - மிரட்சி தரக்கூடிய மாற்றங்கள்Hajas
4-8-2015ப்ளாஸ்டிக் பாட்டில் தண்ணீர் பயன்படுத்துவதால் சிறுவயதில் பூப்படையும் பெண் குழந்தைகள்..!Hajas
30-7-2015cbcidnsjohnson
29-7-2015ஏ. பி. ஜே. அப்துல் கலாம் வாழ்க்கை வரலாறு கட்டுரைpeer
28-7-2015MGRnsjohnson
12-7-2015நியூட்ரினோnsjohnson
11-7-2015பி.எச்.அப்துல் ஹமீதின் சிறப்புப் பேட்டிnsjohnson
11-7-2015ரேடியோ சிலோன் சுந்தா ....nsjohnson
10-7-2015இதோ ஒரு உதாரண ‘நடத்துநர்’!peer
26-6-2015முளையிலேயே கிள்ளவேண்டிய பிடிவாதம்!peer
26-6-2015வாழ்க்கை வாழ்வதற்கே !peer
26-6-2015நாட்டின் தலைவன் என்பவன், அந்நாட்டு மக்களின் ஊழியன்peer
24-6-2015LPG மான்யம் வேண்டாமென்று … பிரதமருக்கு விட்டுக் கொடுத்து விடலாமா ?Hajas
24-6-2015உலக பழமை வாய்ந்த கல்லணை அணைHajas
13-5-2015விடுதலைப் போரில் முஸ்லிம்கள் - ஜவேரி சகோதரர்கள்Hajas
7-3-2015நமக்கு உரியவற்றிலிருந்து ஒரு சிறு உதவியை தகுதியுடைய எளியோருக்கு வழங்காவிட்டால்....peer
7-3-2015இந்த வலையில் சிக்கிடாதீங்க!peer
1-1-2015மறைந்து வரும், ரைஸ் மில்கள்!Hajas
29-12-2014பிபிசியின் தமிழோசைnsjohnson
22-12-2014மறுமலர்ச்சி பெறும், ஏர்வாடி கால்பந்து! கலக்கும் DHOOM TEAM.peer
22-12-2014ஏர்வாடி பேரூராட்சி மன்ற தலைவர் ., எம் . ஏ . ஆசாத் அவர்கள் பற்றி சில வரிகpeer
19-12-2014தாயின் காலடியில் சொர்க்கம் இருக்கின்றது...peer
19-12-2014அரிய புகைப்படம் திருநெல்வேலி தாமிரபரணி சுலோச்சன முதலியார் பாலம் ..peer
19-12-2014வரலாறு: திருப்பூர் பனியன் தொழில்peer
19-12-2014மனித உரிமைகள் தினம்: டிசம்பர் 10: அடிப்படை உரிமைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்peer
18-12-2014சமையல் அறையும் வங்கி கணக்கும்.peer
10-12-2014ஸ்பைஸ் ஜெட் – மல்லையா வழியில் மாறன் சகோதரர்கள்Hajas
8-12-2014வரலாற்றில் பாப்ரி மஸ்ஜித்Hajas
2-12-2014வீடு தேடி வரும் வில்லங்கம்... பெண்களே உஷார்... உஷார்!Hajas
1-12-2014sivaji ganesan varalaarunsjohnson
29-11-2014கிளிங்கர்கள் - இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் முஸ்லிம்களின் (மறைக்கப்பட்ட) அரும்பெரும்பங்கு..!Hajas
22-11-2014இசை முரசு நாகூர் E.M. ஹனீஃபா அவர்கள்......peer
21-11-2014வாழவைத்தவன் வாழ்விழந்து கொண்டிருக்கிறான்!peer
15-11-2014siddha vaiththiyam 3nsjohnson
15-11-2014siddha vaiththiyam 2nsjohnson
15-11-2014siddha vaiththiyamnsjohnson
15-11-2014siddha vaiththiyamnsjohnson
15-11-2014பரம்பரை வீட்டு வைத்தியம்nsjohnson
14-11-2014இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கான பயனுள்ள குறிப்புகள்nsjohnson
3-9-2014கொய்யாலா ! சென்னை தமிழ் இல்லையாம், மெட்ராஸ் தமிழாம்.Hajas
26-8-2014Richard Attenborough, director of 'Gandhi,' dies at 90nsjohnson
14-6-2014பார்ப்பனியத்தால் மறைக்க படும் உண்மைகள்......Hajas
8-6-2014உழைப்பால் உயர்ந்த மனிதர்- மன்னான் சேட்Hajas
28-5-2014உணவு யுத்தம்Hajas
27-5-2014What to do before, during and after an earthquake.Hajas
27-5-2014India gets a new heroHajas
25-4-2014மோடி சேவையில் ஆர்.எஸ்.எஸ்.peer
25-4-2014அசீமானந்தாவும் நரேந்திர மோடியும்!peer
25-4-20142014 தேர்தல்: ஹிந்துத்துவாவுக்குச் சாவு மணி!peer
5-4-2014MS SUBBU LAKSHMInsjohnson
21-3-2014கற்பனைகளும் இஸ்லாமும்Hajas
10-3-2014In Islam every day is Women’s DayHajas
7-3-2014பெற்றோர்களுக்கு சில அறிவுரைகள்.Hajas
13-2-2014பழைய நகை அடகு வியாபாரிகள் - ஒரு அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்Hajas
11-2-2014பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் & கிராம நத்தம் என்றால் என்ன தெரியுமா?Hajas
6-2-2014முஸ்லிமல்லாதவர்களுக்கு ஒரு கடிதம்peer
6-2-2014பி.ஜே.பியின் விபரீதமான காவிமயம்!Hajas
27-1-2014முகலாய மன்னர் ஔரங்கசீப்பின் உயில்.Hajas
26-1-2014யார் இந்த மருத நாயகம்.Hajas
20-1-2014நமதூர் ஏர்வாடி ரெம்பத்தான் மாறி போச்சிHajas
10-1-2014ஹாஜிக்கா - கத்தர்வாசிகளின் உதவிக்கரம்peer
1-1-2014கோடை கால‌த்தை குளிர்விக்க‌nsjohnson
1-1-2014டியூஷன்".nsjohnson
26-12-2013இனிப்பான தேனின்(Honey) கசப்பான உண்மை!nsjohnson
26-12-2013உடலு‌க்கு உக‌ந்த தண்ணீர் சிகிச்சை!nsjohnson
22-12-2013ஹிந்து - குறித்து இஸ்லாம்!peer
22-12-2013சங்கரராமனும் சங்கர மடமும்... ஒரு ப்ளாஷ்பேக்!peer
22-12-201327 ரூபாய் இருந்தால் ஒரு குடும்பம் திருப்தியாகச் சாப்பிடலாம் !!!peer
24-11-2013ஒரு கொலை வழக்கு தீர்ப்புக்கு வருகிறது.peer
20-11-2013சூப்பர் ஸ்டார்களும் வாய் சவடால் பேர்வழிகளும்..!Hajas
13-11-2013மதவேடதாரிகள்!Hajas
17-10-2013Permissionnsjohnson
9-10-2013விடுதலைப் போரில் இஸ்லாமிய பெண்கள்Hajas
4-10-2013ASIA & EUROPE SATELLITESnsjohnson
30-9-2013KYEnsjohnson
24-9-2013Today's Phrasensjohnson
24-9-2013நல்ல பாடம்nsjohnson
24-9-2013ஆசையிலிருந்து விடுபடுங்கள்nsjohnson
24-9-2013சூழ்நிலைகளால் பாதிப்பில்லைnsjohnson
21-9-2013மலச்சிக்கல் பிரச்னைnsjohnson
21-9-2013அதிர்ச்சி ரிப்போர்ட்!!! .. சிக்கன் 65peer
21-9-2013இதயத்தை கவனமா பாத்துக்கங்க!peer
17-9-2013சொல்லப்படாத அமெரிக்க வரலாறு (பகுதி 2)Hajas
17-9-2013சொல்லப்படாத அமெரிக்க வரலாறு (பகுதி 1)Hajas
10-9-2013தலை நிமிரும் தாமிரபரணி - நெல்லை காவல் துறைpeer
10-9-2013அனுபவ பட்டவன் சொல்றேன்! கேட்டுக்குங்க!!peer
9-9-2013பூசணிக்காயில் எத்தனை விதை (உடைக்காமலே) என்று கூற முடியுமா?peer
30-6-2013எங்கே அமைதி?peer
18-6-2013மனிதர்களுக்கு மீன்கள் சொல்லும் பாடம்! (updated)Hajas
25-5-2013திருநெல்வேலி தமிழ்peer
3-5-2013நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்!Hajas
21-4-2013நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! - 6Hajas
8-4-2013நபிகள் நேசித்த மதீனாவை நாமும் நேசிப்போம்! - 03Hajas
19-3-2013நம் தேசிய கொடியை வடிவமைத்த பெண்!!peer
19-3-2013என்னோட குழந்தைகளுக்கு நான் ஏன் நூடுல்ஸ் தரமாட்டேன் தெரியுமா?peer
7-3-2013ஓட்டுனருக்குகளுக்கு தெரிந்த விஷயம்; தெரியாத உண்மை...!peer
28-2-2013பெற்றோரின் வலியைப் புரியாத பிள்ளைகள்:peer
28-2-2013ரேஷன் கடை - இனி அப்படி ஏமாற்ற முடியாதுpeer
26-2-2013தள்ளாத வயதில் தடுமாறும் முதியவர்கள்… தலைக்கு ஊற்றி கொலைpeer
25-2-2013உழவன் கணக்குப் பார்த்தால் உழக்கு கூட மிஞ்சாதுனுpeer
25-2-2013வெப்கேமிரா...எச்சரிக்கை...!peer
10-2-2013மனமகிழ் குடும்பம்!Hajas
31-1-2013கோடுகளில் ஒரு தத்துவம் !peer
31-1-2013எது புத்திசாலித்தனம்?peer
26-1-2013புவி நிர்வாணம்peer
21-1-2013மதுவை ஒழிப்போம்-மாதுவை காப்போம்!peer
17-1-2013மோசடி எஸ்.எம்.எஸ். உஷார் !peer
17-1-2013நரிகளை வேட்டையாடும் ஹனி டிராப்பர்ஸ்!peer
17-1-2013திருநெல்வேலி அல்வா வரலாறு..!!!!peer
13-11-2012தங்கமே தங்கம்...தங்கம் வாங்க போறீங்களா..? (விழிப்புணர்வு தேவை)peer
6-11-2012மனிதன் மரணித்த 36 மணி நேரத்தில்....(வீடியோ)peer
1-11-2012பொறாமைத் தீ(யது) அணைப்போம்....இறைவனை என்றும் நினைப்போம்peer
1-11-2012புயல் எச்சரிக்கைகளின் அர்த்தம்peer
17-10-2012A diamond bigger than Earth?peer
26-9-2012Customer Awareness Tips : When You Lost Your Handsetpeer
16-9-2012நீங்கள் கைதானால், போலீஸ் காவலிலிருந்து உடனடியாக விடுதலை பெறுவது எப்படி?peer
15-9-2012வீட்டுல கரப்பான் பூச்சி தொல்லையா இருக்கா? ஈஸியா விரட்டலாம்...Hajas
5-9-2012Old Bus Photo (Nagercoil to Tirunelveli)peer
25-8-2012கிட்னிக்கல் பிரச்சனையா?dr.jameel1975
17-7-2012கடவுள் துகள் (god particle)peer
16-7-2012பயனுள்ள நான்கு இணைய தளங்கள். - மாணவர்களுக்கு மட்டுமல்ல பெரியவர்களுக்கும்peer
16-7-2012நானோ தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்திய மாவீரன் திப்புpeer
16-7-2012திருநெல்வேலி வரலாறு...!peer
11-6-2012When Life Begins (Chapter 12: Muslims and the Israelites)peer
11-6-2012When Life Begins (Chapter 11: At Last ...)peer
11-6-2012When Life Begins (Chapter 10: Accountability and The Inmates of Hell )peer
11-6-2012When Life Begins (Chapter 9: The Nation of Noah and The Ones who distorted their Faith )peer
11-6-2012When Life Begins (Chapter 8: At the Kauthar)peer
11-6-2012When Life Begins (Chapter 7: The Testimony of Prophet Jesus)peer
7-6-2012When Life Begins (Chapter 6: To Whom Belongs The Kingdom Today?)peer
7-6-2012When Life Begins (Chapter 5: The Two Friends)peer
7-6-2012When Life Begins (Chapter 4: Naimah)peer
24-5-2012When Life Begins (Chapter 3: The Plane of Judgement Day )peer
24-5-2012When Life Begins (Chapter 2: In the Shadow of the Throne)peer
24-5-2012When Life Begins (Chapter 1: Judgement Day)peer
24-5-2012When life begins (Preface)peer
24-5-2012ஏர்வாடி முஹாம் பள்ளிவாசல் - சில வரலாற்று தகவல்கள்.peer
17-5-2012நிஜ வாழ்க்கை தொடங்கும்போதுpeer
10-5-2012Old Photos of the First Generation Of Computerspeer
8-5-2012லஞ்சத்தில் கொழிக்கும் திருச்சி ஏர்போர்ட் அதிகாரிகள்...! ஒரு அனுபவப் பகிர்வு!peer
8-5-2012ABT TRAVELS - இன் அராஜகம்!peer
5-5-2012நினைவு கூறுவோம் இந்த மாவீரனை!! (மே 6: திப்பு சுல்தான் தினம்)peer
30-4-2012இந்தியா 100 வருடங்களுக்கு முன்பு (அபூர்வ புகைபடம்)peer
29-4-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (20)peer
24-4-2012புளியங்கா..... புளிய மரம்....peer
9-4-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (19)peer
29-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (18)peer
29-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (17)peer
29-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (16)peer
18-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (15)peer
15-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (14)peer
11-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (13)peer
11-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (12)peer
11-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (11)peer
8-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (10)peer
8-3-2012உலகம் எவ்வாறு உருவாகியது: திருக்குர்ஆன்.peer
7-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (9)peer
7-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (8)peer
7-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (7)peer
5-3-2012Clothing Brands for the Millionairespeer
4-3-2012உலக அழிவும் இஸ்லாமும்: உலக அழிவு பற்றி இஸ்லாம் என்ன கூறுகிறது?peer
4-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (6)peer
3-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (5)peer
3-3-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (4)peer
28-2-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (3)peer
28-2-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (2)peer
25-2-20122012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும் (1)peer
22-2-2012The end of the arrogant onesjasmin
13-2-2012sixth Nizam, Mir Mahboob Ali Khan, the royal Rolls Roycenamaduoor
25-1-2012ஊடகங்கள் பரப்பிவரும் முன்ஜென்மபித்தலாட்டம்peer
23-12-2011Plus Two (+2) தேர்வு எழுதப் போகும் மாணவர்களுக்கான Question bankmadarsahib
28-11-2011சனியனைப் பிடிச்சு பனியனுக்குள்ள போட்டா...? -இரா.செந்தில் குமார்Hajas
22-11-2011மின்சார மீன்கள்Hajas
27-10-2011இன்டர்நெட் நட்பால் சீரழியும் மாணவிகள்:Hajas
27-10-2011எச்சரிக்கை: தொலைக்காட்சியில் போட்டி என்ற பெயரில் மோசடிpeer
14-7-2010Be a kitchen detectiveHajas
23-6-2010வெளிநாட்டு வாழ்க்கை : இஷ்டமா, கஷ்டமா?sisulthan
23-6-2010வெளிநாடு வாழ்க்கையில்sisulthan
14-5-2010Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)stmohideen
3-5-2010ஒத்தி வைக்காதே! உலகம் உன்னை ஒதுக்கி வைக்கும்!peer
19-4-2010worth of nellaieruvadi.comsisulthan
19-4-2010Silat Mubai: Traditional Muslim Fighting Artpeer
27-2-20102009ன் சிறந்த சிரிப்புsisulthan
31-1-2010தமிழில் MS Officeganik70
22-12-2009Words of Wisdom: Sayings of Ali (R.A.)peer
12-12-2009புவி ஈர்ப்பு சக்திsohailmamooty
8-12-2009விண்ணை முட்டும் உயரத்திற்கு கூடு கட்டும் கண் பார்வையற்ற கறையான்கள்sohailmamooty
7-12-2009பூமியில் மட்டும்தான் மனிதன் வாழ முடியும்sohailmamooty
26-11-2009சகோதரர் அஹமது தீதாத் பற்றிsohailmamooty
26-11-2009ஏகத்துவ இமாம் இப்ராஹீம் (அலை) - மௌலவி எம். ஷம்சுல்லுஹாsohailmamooty
25-11-2009Uses of Dematstmohideen
25-11-2009திருக்குர்ஆண் கூறும் பெருவெடிப்புக் கொள்கை (big bang theory)sohailmamooty
25-11-2009விண்வெளிப் பயணம் சாத்தியமே.குரானின் முன் அறிவிப்புsohailmamooty
16-11-2009நற்செயல்sohailmamooty
15-11-2009Be very careful at Duty Free Shops.peer
29-10-2009கோபம் ஒரு வியாதிsohailmamooty
28-10-2009ஏர்வாடி வீர விளையாட்டுகள்sisulthan
27-10-2009தேசபக்தி திருத்தொண்டர்!sohailmamooty
27-10-2009நவீன கல்வியின் சிற்பிsohailmamooty
26-10-2009தயவு செய்து தினமலரில் வரும் கதைகளை பதிக்காதீர், படிக்காதீர்.sisulthan
21-10-2009அல்குர்ஆனில் அறிவியல் அற்புதங்கள்sohailmamooty
18-10-2009Story of an IT Projectsisulthan
18-10-2009ஒபாமா பதவியேற்ற 11 நாட்களில்sisulthan
2-10-2009அவமான அடிமைச் சின்னம் கிரிக்கெட்jaks
2-10-2009புவி ஈர்ப்பு சக்தியும் புனிதக் குர்ஆனும்sohailmamooty
2-10-2009இஸ்லாத்தை உண்மைபடுத்தும் இன்றய அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள்sohailmamooty
2-10-2009இரத்த ஓட்டத்தை கண்டுபிடித்தது யார்?sohailmamooty
25-9-2009நான் ஏன் செருப்பை வீசியெறிந்தேன்? - ஜார்ஜ் புஷ்ஷின் மீது - முன்தாஜர் அல் ஜெய்தி,ganik70
19-9-2009Prophet Muhammad (SAW) - Detailspeer
13-9-2009இஸ்லாமியர்களுக்கான தேடியந்திரம்ganik70
13-9-2009THIS IS GULFsabersathik
25-8-2009Mohammad Ali Jinnah as ‘The Hindu’ saw himHajas
12-8-2009இயந்திரங்கள் வழங்கிய சுதந்திரம் !peer
12-8-2009மனக்குமுறலை எழுதியவன் பேசுகிறேன் !peer
11-8-2009இந்தியாவின் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்ganik70
2-8-2009ஒரு உழைப்பாளியின் மனக்குமுறல் !Hajas
31-7-2009நற்குணம்jaks
12-7-2009எண்ணங்களின் எழுச்சிpeer
12-7-2009த‌மிழ‌க‌ அர‌சின் சிறுபான்மையின‌ர் ந‌ல‌த்துறை: க‌ல்வி உத‌வித் தொகைpeer
5-7-2009மதுரை சாலைகள்ganik70
1-7-2009போதையில்லா புதிய விடியல் பிறக்கட்டும் !peer
29-6-2009Tiny teenager from India is smallest girl in the worldpeer
21-5-2009FactsMohamedris
13-5-2009பொன்முட்டைsisulthan
9-5-2009இருட்டு எதிர்காலம்sisulthan
9-5-2009நாகூர் ஹனிபா - அவர் ஒரு சரித்திரம்sisulthan
26-4-200950 Interesting Factsnowfal
30-3-2009இந்திய சுதந்திரத்தில் முஸ்லிம்களின் பங்கு என்ன?sohailmamooty
25-3-2009பணவீக்கம் என்கிற மாயாஜாலம் - InflationHajas
19-3-2009Book your Nano, follow these steps - CARganik70
17-3-2009பாடங்களை பகிர்ந்துக்கொள்ள ஒரு தளம்ganik70
28-1-2009அரை(றை)ப்பங்குsisulthan
28-1-2009(2) சவூதி அரேபியாsisulthan
28-1-2009அரபு நாடுகளின் வரலாறு (1) U A Esisulthan
19-1-2009நினைவாற்றலே வெற்றிக்கு அடிப்படைsohailmamooty
19-1-2009வெற்றிக்கு வித்திடும் 5 மந்திரங்கள்sohailmamooty
11-1-2009Computer games ease traumatic stress: StudyHajas
6-1-2009 பெரியார் தந்த புத்தி போதும்! - வீரமணி ( ஒரு வீரவிதை GT ) Written by விருந்தினர் Monday, 25 August 2008 10:56 அரசியல்/சமூகமsohailmamooty
3-1-2009அல்ஜ“ரிய சினிமா - பொற்காலம்sohailmamooty
3-1-2009மணநாள் மனநிலைsohailmamooty
31-12-2008கியூபா புரட்சியின் பொன்விழா ஆண்டு பிரமாண்டமாக கொண்டாட அந்நாட்டு அரசு முடிவுsohailmamooty
6-12-2008Behind the Mumbai Massacre: India's Muslims in CrisisHajas
25-11-2008Ibn-Ali-Sina (Avicenna) father of modern medicinepeer
23-11-2008இனி துபை வாழ்வு கடினம்தான்peer
19-11-2008Affordable Treatment of Kidney Related Problems (Chennai)peer
18-11-2008British Top Secret Papers Made Public - After every 30 years.peer
28-10-2008பயங்கரவாதிகளின் உண்மைக் கதை!jasmin
23-10-2008How the Stock Market Works.....peer
8-10-2008வரதட்சணை கொடுமை சட்டத்தின் கொடுமைகள்!jasmin
21-9-2008Is there a Muslim mindset?peer
13-9-2008Don’t Let The Web Trap UHajas
1-9-2008கல்விக்கடன்: இஸ்லாமிய முறைக்கு மாறுமா வங்கிகள்?peer
1-9-2008தேர்வில் வெற்றி பெறும் வழிகள்peer
27-7-2008Global: Life Behind the Abaya: Under Cover in Saudi Arabiapeer
27-7-2008தகவல் பெறுவதற்கான விண்ணப்பிக்கும் முறை என்ன?peer
27-7-2008வீடுகளில் தனியாக இருக்கும் பெண்களுக்கு 12 அறிவுரைகள்peer
13-7-2008நகைகள் பற்றிய தகவல்கள்..!peer
13-7-2008Oil crisis is fuelled by many factorspeer
1-7-2008Palestinians cannot even visit their homespeer
28-6-2008செவ்வாயில் ஐஸ் கட்டி இருப்பது கண்டுபிடிப்பு!jasmin
26-6-2008விலங்குகள் எடுக்கும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைjasmin
24-6-2008Interesting & Amazing Geography Facts.jasmin
24-6-2008Muslims in Europe: Country guidejasmin
23-6-2008Khadija (R.A)jasmin
15-6-2008How to increase our faith?jasmin
8-6-2008பள்ளி யந்திரம்peer
4-6-2008Great Indian Petrol Pump Fraud - must readpeer
1-6-2008Muslims of Tibetpeer
6-5-2008Tips on Filling your Vehicles...peer
2-5-2008Free Kidney Transplant (Dammam, Saudi)peer
13-4-2008இப்படியும் ஒரு தமிழ் சேவைpeer
5-3-20087 secrets to leadership successalthafali
2-2-2008HR Interview QuestionsHajas
2-2-2008Seminar on Human RelationsHajas
13-1-2008'Do not' hold child on lap in front seatHajas
21-12-2007Cyber thief on the prowlHajas
9-12-2007Train your brain to curb drug habitHajas
13-9-2007'Mobiles not health risk in short term'Hajas
19-8-2007மீண்டும் ஒரு சுதந்திர போராட்டம்peer
25-7-2007Avoidable English errors MistakesHajas
4-7-2007Beware, your mobile may be buggedHajas
24-6-2007'Trade, not invasion brought Islam to India' - HistoryHajas
19-4-2007Why I Wear the Muslim Headscarf ?Hajas
12-4-2007WHY IS PORK FORBIDDEN IN ISLAMHajas
29-3-2007Bananas Amazing!!!zulfa
19-3-2007Importance Of CellPhoneszulfa
19-3-2007Brain Damaging Habitszulfa
27-2-2007What are cluster headaches?jasmin
22-2-2007One of the best CEO: Osama Bin Laden?peer
13-2-2007The biggest robbery of the 20th centurypeer
10-2-2007How to Select a Beautiful Diamondjasmin
6-2-2007Improve Digestion with yogapeer
6-2-2007Imrana - a case of media overkill and Milli incompetencepeer
5-2-2007What are Genetically Modified (GM) Foods?peer
29-1-2007Mystery Of Ancient Astronomical Calculator Unveiledpeer
10-1-2007Al Safi: The world's largest integrated dairy farmpeer
9-1-2007Books and Authorsjasmin
8-1-2007Anybody to beat this CV...peer
8-1-2007ON the MOON - Wide Awake on the Sea of TranquillityHajas
17-12-2006Haj subsidy - fact or fictionpeer
13-12-2006Jokes....jasmin
5-12-2006NASA Plans Permanent Base on the MoonHajas
2-12-2006Discover the 90/10 Principle.Hajas
9-11-2006Save the People from DebtsHajas
11-10-2006For all you guys who think Dubai is the "Happening Place"Hajas
25-9-2006Some FACTSHajas
11-9-2006VandeMataram: Why we refuse to sing? : TMMK (Tamil)peer
11-9-2006VANDEMATARAM: The dcumentry fcts we must knowpeer
31-8-2006A history of the internetpeer
29-8-2006Gem Of Tamil Nadu Business Magnet.Mr.B.S.Abdur Rahman.mmk_maduraiin
10-7-2006IT COMPANIES OF INDIA.mmk_maduraiin
27-6-2006Ive found God, says man who cracked the genomepeer
26-6-2006Useful Tips To Improve Your Communication.mmk_maduraiin
18-6-2006Look after your car and it will look after youpeer
8-6-2006About bytesMohamedris
3-6-2006Managing your child's behaviour away from homepeer
30-5-2006Your ValueHajas
21-5-2006Parenting: Taking Control of Their Actionspeer
17-5-2006ICE - In case of emergencypeer
15-5-2006The Top 10 Facts about Alcoholpeer
24-4-2006Oh Podu.!Mohamedris
23-4-2006the great travellernamaduoor
24-3-2006சொந்த ஊரைவிட்டு வெளியேsisulthan
22-3-2006Sardarji Jokes 4peer
22-3-2006Sardarji Jokes 3peer
18-3-2006Suicide by Smokingpeer
18-3-2006How Islamic inventors changed the worldpeer
4-2-2006Human Body Factspeer
4-2-2006Tips to recover scratched CDspeer
10-12-2005Babri Masjid and Muslim Indiapeer
1-12-2005The way you are lookingHajas
1-11-2005Are U know about Alfred Bernhard Nobel?Mohamedris
1-11-2005Science Article.Mohamedris
13-10-2005Some general questions & answersrazik
9-10-2005Introdution to islamrazik
8-10-2005The Last ten days of Ramadhankhalid
2-10-2005IQ-Question.Mohamedris
2-10-2005Developers and purists erase Mecca's historypeer
20-9-2005The delight of the Heartkhalid
7-9-2005British mosques will be double the number of church goersHajas
6-9-200533 Tips to launch your personal Jihad against Racism and Nationalismjasmin
16-8-2005Types of visa for the UAEpeer
6-8-2005Human Body-Did you know?jasmin
6-8-2005Strange, But True!!!jasmin
4-8-2005Avoid Fault-findingjasmin
2-8-2005Play with English Wordsjasmin
2-8-2005Did You Know?jasmin
27-7-2005Text of Speech by Dr. Mahathir Mohamed at IKIMpeermdn
21-7-2005Tamil Muslim history-gem of a work by Oxford professor Dr. Sanjay Subrahmaniampeermdn
25-6-2005What is cloningameermamba
8-6-2005Santa and Lawyerjasmin
31-5-2005CAG: Keeping India’s Accountschat2musad
21-5-2005the world's third richest manahamedwing
21-5-20056 Etiquettes of Seeking a Spousejasmin
21-5-2005Rajinikanth & Newtonjasmin
2-5-2005Let's know the first Labour Day Celeberationchat2musad
13-4-2005Physical Features of the Prophet (PBUH)jasmin
16-1-2005Tsunami: FAQ, Survival Tips and linkspeer
20-12-2004Spell these wordsjasmin
20-12-2004Interesting Factsjasmin
20-12-2004Amazing Facts...jasmin
5-12-2004Is there God?peer
28-11-2004THERE'S A HOLE IN THE SKY!abhishaik
9-11-2004Ramadhaan - Q & AHajas
4-9-2004Few Interesting Factspeer
28-7-2004How Coke and Pepsi are HELPFUL!!!peer
25-7-2004Did You Know?jasmin
20-7-20042 way mirror (important do read)peer
18-7-2004Do You Know ...How These Names Came About?!?!?jasmin
18-7-2004The Miracle in the Ironjasmin
18-7-2004Within us!!!jasmin
18-7-2004Suicide by Smokingjasmin
12-7-2004Who invented Ctrl +Alt + Del?jasmin
6-4-2004A Horrible Fact about KFCpeer
The view points and opinion solely those of the author or source. nellaiEruvadi.com is not responsible for the posted contents..